2017. április 12., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 12 - SZERDA - Példabeszédek 13

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 640. nap

A király hűségre buzdította ezeket a bírákat. "Így járjatok el az Úr félelmében, hűséggel és tiszta szívvel: - parancsolta nekik. Bármilyen peres ügyet terjesztenek elétek honfitársaitok, akik a maguk városaiban laknak, vérontásra, törvényre, parancsolatra, rendelkezésekre vagy ítélkezésekre vonatkozólag, figyelmeztessétek őket, hogy vétkessé ne váljanak az Úr előtt, és az ő haragja rátok és honfitársaitokra ne szálljon. Így járjatok el, és akkor nem vétkeztek!

Az Úrra tartozó minden dologban Amarjáhú pap lesz a vezetőtök, a királyra tartozó minden dologban pedig Zebadjáhú, Jismáél fia, a Júda házából való fejedelem. Mint hivatalnokok, a léviták állnak rendelkezésetekre. Működjetek bátran, az Úr pedig legyen a jókkal!" (2Krón 19:9-11)

Körültekintő intézkedésében, amellyel alattvalói jogait és szabadságát akarta védeni, Josafát hangsúlyozta, hogy az igazság Istene, aki mindenkin uralkodik, tekintettel van az emberi család minden tagjára. "Isten ott áll az isteni közösségben, ítéletet tart az istenek fölött." És akiket arra jelölt ki, hogy uralma alatt ítélkezzenek, azok védjék a "nincstelennek és az árvának a jogát, szolgáltassatok igazságot a nyomorultnak és szűkölködőnek! ...ragadjátok ki a bűnösök kezéből" (Zsolt 82:1, 3-4).

Josafát uralkodása vége felé Júda országára olyan sereg tört rá, amelynek közeledtére a lakosság jogosan reszketett. "...hadba vonultak Jósáfát ellen a móábiak és az ammóniak a meúniak egy részével együtt". Az ellenség támadásának hírét ezekkel a megdöbbentő szavakkal hozta egy követ a királynak: "...a tenger túlsó részéről nagy sokaság jön ellene Edóm felől, és már Hacecon-Támárban, azaz Éngediben vannak..." (2Krón 20:1-2).

Josafát bátor, hőslelkű ember volt. Éveken át erősítette seregeit és erődített városait. Jól felkészült arra, hogy szembeszálljon bármilyen ellenséggel. Ebben a válságos helyzetben mégsem emberi fegyverekbe helyezte bizalmát. Nem fegyelmezett katonái és körülkerített városai, hanem az Izráel Istenébe vetett élő hit által remélhette a győzelmet a pogányokon, akik azzal kérkedtek, hogy meg tudják alázni Júdát a nemzetek szeme láttára.

"Megijedt Jósáfát, az Urat kezdte keresni és böjtöt hirdetett egész Júdában. Összegyülekeztek a júdaiak, hogy segítséget kérjenek az Úrtól. Júda összes városából is eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék."

A templom udvarán a nép előtt állva, Josafát imában öntötte ki lelkét. Isten ígéreteire hivatkozva ismerte be Izráel tehetetlenségét. "Uram, őseink Istene! Te vagy Isten a mennyben, aki uralkodsz a népek minden királyságán! A te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sem állhat meg veled szemben. Istenünk, te űzted ki ennek az országnak a lakóit néped, Izráel elől, és örökre odaadtad azt barátod, Ábrahám utódainak. És itt laktak, itt építettek neved tiszteletére szentélyt, és ezt mondták: Ha majd veszedelem, fegyver, ítélet, dögvész vagy éhínség jön ránk, megállunk ez előtt a templom előtt és te előtted, mert a te neved ebben a templomban van; és ha segítségért kiáltunk hozzád nyomorúságunkban, hallgass meg, és szabadíts meg minket.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 13

Mai tanulmányunk alapja, a Példabeszédek könyvének 13. fejezete Salamon bölcs mondásainak újabb gyűjteményét tartalmazza, amely tulajdonképpen a Példabeszédek első fejezetének 8. versétől kezdődött. Jómagam szívesen gyűjtöm az idézeteket, legfőképp az internet segítségével. Sok évvel korábban, még az internet korszaka előtt, úgy gyűjtöttem az idézeteket, ahogy éppen tudtam. A szerelemről és házasságról, szegénységről és gazdagságról, őszinteségről és becsületességről, valamint más erényekről szóló mondások voltak ezek. Mivel Salamonnak nem volt internete, valahogy meg kellett örökítenie az idézetek sokaságát, amelyekhez hozzájutott. A Példabeszédek könyvét azonban a Szentlélek ihletése által írta. Ezek az írások sokféle témát tartalmaznak, beleértve – ám nem kizárólagosan – a szorgalmat, a bölcsességet, a gyermeknevelést, az engedelmességet, a pénzkezelést, a becsületességet, az igazságosságot, a kommunikációt, és még sok egyéb tárgykört.

A szavakkal gondolatokat fejezünk ki. A szavaknak hihetetlen hatalmuk van, sebezhetnek, de gyógyíthatnak is; építhetnek, vagy rombolhatnak. Igen, a meggondolatlan beszéd sokféle kapcsolatot juttathat zátonyra: üzlettársi kapcsolatot, párkapcsolatot, barátságot, tanár-diák kapcsolatot, tulajdonosi viszonyt, stb. A hirtelen beszéd tönkreteszi a házasságokat, a családokat, a kormányokat, a hírnevet és a karriert. 

Salamon mondásaiban, többször is megjelenik a gondolat, hogy az ember beszédét Isten kell, hogy uralja: Péld 13:2-5, 15, és talán a 17. vers is erre utal (majd később a 18:21 és 21:23 is). Salamon számára ez nem volt új, bizonyára apjától, Dávidtól tanulta, hiszen már ő is feljegyezte ezt az elvet Zsolt 141:3-ban. A 39. zsoltár 2. versében pedig zabláról beszél, amivel meg kell fékezni a nyelvet. Jób is utal a beszéd hatalmára, és arra, mennyire fontos uralkodnunk a szavainkon (Jób 5:21; 15:3, 5; 20:12; 27:4). Az Újszövetség is többször tesz említést arról, milyen lényeges vigyáznunk a nyelvünkre. Jakab levelének 3. fejezete szintén ír a nyelv hatalmáról és arról, hogy Isten elvárja gyermekeitől, hogy vigyázzanak beszédükre, és mások javára szóljanak.

„Uram, azért imádkozom ma, hogy Te tégy zablát az én számra! Amikor feldühít valami, őrizd meg ajkamat! Amikor arra érzek kísértést, hogy megszóljak másokat, vagy pletykáljak, te óvj meg ettől! De ami még ennél is fontosabb, ma neked szentelem szavaimat is, Uram! Legyenek azok a te Szentlelked vezetése alatt! Használd nyelvemet a kedvesség, jóság, szeretet, irgalom és kegyelem országa építésére mindazok javára, akik körülöttem élnek! Ámen.

David A. Steen
nyugalmazott egyetemi tanár
Andrews University 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése