2017. április 21., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 21 - PÉNTEK - Példabeszédek 22

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezet 649. nap

Jórám, Akháb fia, még uralkodott Izráel országában, amikor unokaöccse, Akházia Júda trónjára lépett. Akházia csak egy évig uralkodott. Eközben anyjának, Atháliának befolyására, aki "tanácsadója" volt, "ő is Aháb házának útján járt, és azt tette, amit rossznak tart az Úr" (2Krón 22:3-4; 2Kir 8:27). Nagyanyja, Jézabel még élt, és Akházia vakmerően szövetkezett nagybátyjával, az Izráeli Jórámmal.

A júdabeli Akházia élete nemsokára tragikus véget ért. Akháb házának még élő tagjai "voltak a tanácsadói apja halála után, és megrontották" (2Krón 22:3-4). Mialatt Akházia látogatóban volt nagybátyjánál Jezréelben, Elizeus prófétának Isten azt parancsolta, küldje el az egyik próféta ifjút Rámóth Gileádba, hogy felkenje Jéhut Izráel királyává. Ebben az időben Júda és Izráel összevont csapatai a Rámóth Gileád-i szíriaiak ellen folytattak hadjáratot. Jórám megsebesült a csatában, és a királyi seregeket Jéhu gondjára bízva, visszatért Jezréelbe.

Amikor Elizeus követe felkente Jéhut, ezt mondta: "Fölkentelek téged az Úr népének, Izráelnek a királyává". Azután ünnepélyesen közölte Jéhuval a menny különleges megbízatását: "Irtsd ki uradnak, Ahábnak a háza népét! Így állok bosszút Jezábelen szolgáimnak, a prófétáknak a véréért és az Úr minden szolgájának a véréért" (2Kir 9:6-7).

Jéhu, miután a sereg királlyá kiáltotta, Jezréelbe sietett, ahol megkezdte azoknak a kivégzését, akik szántszándékkal választották a bűnözést, és azt, hogy másokat is bűnbe visznek. Jéhu megölette az izráeli Jórámot, a júdabeli Akháziát, valamint Jézabelt, a király anyját, mindazokkal együtt, "akik még megmaradtak Aháb házából Jezréelben, minden tekintélyes és bizalmas emberét, meg a papjait". Kardélre hányatta "Baal összes prófétáját, összes szolgáját és összes papját", akik a Samária közelében levő Baál-istentiszteleti központban laktak. A bálvány-ábrázolásokat összetörték és elégették. Baál templomát lerombolták. "Így pusztította ki Jéhú a Baalt Izráelből" (2Kir 10:11, 19, 28)

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 22

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Sok ember tartja fontosnak, hogy nevet szerezzen magának, miközben a sikert, a gazdagságot és a boldogságot hajszolja. A Példabeszédek könyvének 22. fejezetében azonban azt a tanácsot kapjuk, hogy helyezzük a jó hírnevet a gazdagság elé.

Ez a fejezet végigvezet bennünket a jó hírnév megszerzésének folyamatán, de nem önmagunk felmagasztalására, hanem Isten dicsőségére. A 4. vers elmondja, hogyan érhetjük el az igazi sikert és boldogságot: „Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet” (4. vers - új prot. ford.).

Figyeljük meg, hogy Isten hogyan részesíti különleges áldásokban azokat, akik a jó hírnevet a gazdagság fölé helyezik!

Szolgálat: „Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott az ő kenyeréből a szegénynek” (9. vers).
Alázat: „Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király” (11. vers - új prot. ford.).
Gazdagság és tisztesség: Ha látsz ügyesen dolgozó embert, az a királyok szolgálatába fog állani” (29. vers – új prot. ford.).

A fejezet bölcs tanácsai a rossz döntések következményeit is leleplezik. Milyen kedves dolog Isten részéről, hogy a helyes irányba terel bennünket, és figyelmeztet a veszélyzónákra is.

Nehéz idők: „Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat" (5. vers).
Baj: „Aki álnokságot vet, bajt arat” (8. vers).
Anyagi veszteség: „Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut” (16. vers).

A 17-21. versek szerint helyesen fogunk élni, ha szívünket Isten ismeretére szenteljük, és Isten bölcs szavai lesznek ajkunkon. Így az Istenben való bizalmunk is megszilárdul. Ha ezt elhatározzuk, megismerjük és érteni fogjuk Urunk igaz Igéjét. Isten szavai megragadnak az elménkben, és könnyen tudunk beszélni azokról. Másokkal is megosztjuk Isten receptjét, különösen a gyermekeinkkel, hogy a jó útra vezessük őket.

Végül mindenki dönteni fog, hogy a földi siker hajszolásában fog hírnevet szerezni magának, vagy a jó hírnevet a világi gazdagság fölé emeli, és megtapasztalja Isten áldásait. Te mit választasz ma?

„Drága Uram! Segíts, hogy jó döntést hozzak ma, hogy jó hírnevet szerzek, nem magamnak, hanem a te tiszteletedre és dicsőségedre! Ámen.”

Susan Marcellino
közönségszolgálati menedzser
Hope Channel 

90. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 16. fejezetéhez (április 16-22.).

Ez a szomorú fejezet Akháb házának bukását és elpusztulását követi nyomon, amely végső soron Izrael bukásához is vezetett. Akháb éretlen, halálos dühétől és szeszélyétől, ami Nábot halálához vezet a vénekig, akik ahelyett, hogy kiállnának a jó mellett, cinkossá válnak Nábot megölésében, ez a szakasz a bűn erejére összpontosít, amivel elpusztítja a bűnöst.

Az egyetlen ragyogó pont ebben a történetben egy névtelen tiszt, aki egy újabb önző királynak, Akháziának dolgozott. Tanulván a két tiszt hibájából, akik megpróbálták elfogni Illést, a tiszt alázattal meghajolt Illés előtt és Isten kegyelmét kérte magára és az embereire. Isten elfogadja ezt, és megkíméli az életét és az emberei életét.

Izráel és Júda történelmén végighaladva Isten a könyörületességével megengedi azoknak az embereknek, akik a bűnt választják, hogy folytassák bűneik elkövetését, és nem pusztítja el őket, de minden egyes esetben eljön a fordulópont, amikor a gonosz túlságosan megsokasodik és végül igazságot szolgáltat Isten. Akháb és családja esetében ez a fordulópont Nábot halála. Bár Isten nem öli meg Akhábot a fiáért érzett bánata miatt, ítéletet hirdet a családja felett.

A figyelmeztetéssel együtt ígéretet is tartalmaz ez a fejezet. Bár úgy tűnhet, hogy a gonosz győzedelmeskedik, végső soron Isten az ellenőrzése alatt tartja a dolgokat és eljön az igazságszolgáltatás ideje. Vigasztalódhatunk Isten könyörületességében, szeretetében és igazságában, amikor úgy tűnik, az életünk darabokra hullik körülöttünk.

Heidi Campbell
AIIAS Angol központ igazgatója
Fülöp-szigetek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése