2017. április 10., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 10 - HÉTFŐ - Példabeszédek 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 15. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 638. nap

Josafát eredményes uralkodása annak tulajdonítható, hogy bölcsen gondoskodott alattvalói lelki szükségleteiről. Az Isten törvénye iránti engedelmesség nagyon hasznos. Az Úr kívánalmaihoz való alkalmazkodásban átformáló erő rejlik, amely békét és jóakaratot teremt az emberek között. Ha minden férfi és nő Isten Igéjének tanításait tenné élete irányítójává, gondolatai és érzelmei zsinórmértékévé, akkor a nemzeti és társadalmi problémák megszűnnének. Minden családból olyan befolyás áradna, amely fokozná mások lelki látását és erkölcsi erejét. Ez mind a nemzeteknek, mind az egyéneknek előnyt jelentene.

Josafát hosszú évekig békességben élt. Nem zaklatták a környező nemzetek. "Ezért az Úr rettegést támasztott a Júda körül levő országok királyaiban..." (2Krón 17:10). Filisztea adót fizetett és ajándékokat adott néki, Arábiától nagy juh- és kecskenyájat kapott. "Josafátnak egyre nagyobb lett a hatalma. Várakat és raktár-városokat épített Júdában. ...vitéz férfiakból álló katonasága volt... azokon kívül, akiket a király a megerősített városokban helyezett el egész Júdában" (2Krón 17:12-19). "...nagy volt a gazdagsága és dicsősége" ezért hatalmas befolyása volt az igazságra és a jogosságra (2Krón 18:1).

Néhány évvel trónra lépése után a jólét csúcsára jutott Josafát beleegyezett abba, hogy fia, Jórám, feleségül vegye Atáliát, Akháb és Jézabel leányát. E házassággal olyan szövetség jött létre Júda és Izráel országa között, amelyet Isten nem akart. Ez a szövetség a válság idején bajt hozott a királyra és számos alattvalójára.

Egy alkalommal Josafát meglátogatta Izráel királyát Samáriában. A Jeruzsálemből érkező királyi vendég iránt különleges tiszteletet tanúsítottak. Távozása előtt rávették arra, tartson Izráel királyával a Szíria elleni háborúban. Akháb azt remélte, hogyha egyesíti haderejét Júdáéval, akkor vissza tudja hódítani Rámóthot, a régi menedékvárosok egyikét, amelyről állította, hogy jog szerint Izráelé.

Jóllehet Josafát egy gyenge pillanatában elhamarkodottan megígérte, hogy Izráel királyával tart Szíria elleni harcában, de jobb belátásra jutva, kutatni kezdte, akarja-e Isten ezt a vállalkozást. "Kérdezd meg előbb az Úr igéjét! - tanácsolta Akhábnak. Erre Akháb összehívott négyszáz samáriai hamis prófétát, és megkérdezte őket: Elmenjünk-é harcolni Rámót-Gileádért, vagy letegyek róla?" A válasz így hangzott: "Vonulj föl, mert Isten a király kezébe adja azt!" (2Krón 18:4-5).

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 11

Egy orosz barátom egyszer megkérdezte tőlem, hogy mennyi tizedet adok. A kérdés igencsak meglepett. „Egy tizedet, természetesen” – válaszoltam.

A barátom ezután arra hívta fel a figyelmemet, hogy adjak három tizedet, hiszen az izraeliták is ezt az elvet gyakorolták, holott Isten ezt kifejezetten nem írta elő számukra. A Hetednapi Adventista Egyház doktrínája az egy tizedet hangsúlyozza.

A hetednapi adventisták hitelveiről szóló könyvben, amely az egyházunk 28 tantételét tartalmazza, ezt olvashatjuk: „Az izraeliták valószínűleg jövedelmük egynegyedétől egyharmadáig adtak vallási és jótékonysági célokra.” Néhány sorral lejjebb, a szerzők felteszik a kérdést: „Kell-e annyit adnunk, amennyit az izraeliták adtak? ... Az Újtestamentum sehol sem vonja vissza, és nem mérsékeli ezt a rendszert. Ha összehasonlítjuk kiváltságainkat és az általunk kapott áldásokat az izraelitákéval, azt látjuk, hogy Jézusban nyilvánvalóan nagyobb részt kaptunk.” (A hetedik napot ünneplő adventisták hitelvei. Budapest, 2002, Advent Kiadó. 291. oldal).

Orosz barátom egyszerű elvet vázolt fel a tizedfizetésre vonatkozóan. 10 százalék a tized, 10 százalék önkéntes adomány az egyház vagy a gyülekezet szükségleteire, további 10 százalék pedig jótékonysági felajánlás. A gondolat, hogy jövedelmem harmadát ajánljam fel, először ledöbbentett. Ám aztán úgy gondoltam, ha az izraeliták meg tudták ezt tenni, akkor én is ugyanezt teszem. Tehát, elköteleztem magam arra, hogy hat hónapon keresztül ilyen módon fogok adakozni.

Isten pedig megengedte, hogy új és meghökkentő módon vegyek részt ebben a kibővített adakozásban. Nem csak az töltötte be hálával a szívemet, hogy láttam, amint a gyülekezet építésére szánt alap folyamatosan növekedett; de annak is örültem, hogy segítségünkkel több afrikai diák hazautazhatott, hogy a nyarat a családjukkal töltsék; illetve, hogy egy moldovai édesapa szert tudott tenni egy autóra, s ez megkönnyítette 7 éves autista kisfiának gondozását.

Szinte hihetetlen, de ez idő alatt sosem szűkölködtem a pénzben. Sőt, nagyobb összeget sikerült megtakarítanom, mint valaha!

Salamon, az egyik valaha élt leggazdagabb ember ismerte a tizedfizetés elvének titkát. Ezért mondta a következőket: „Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül” (24-25. vers – új prot. ford.).

Andrew McChesney 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése