2017. május 14., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 14 - VASÁRNAP - Énekek éneke 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 21. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 671. nap

21. Elizeus szolgálatának záró szakasza

Isten Akháb uralkodása idején hívta el Elizeust a prófétai szolgálatra. Élete során Elizeus sok változásnak volt tanúja Izráel országában. Egyik büntetés a másik után sújtotta a zsidókat a szíriai Hazáel uralkodása alatt, akinek feladata volt, hogy a hitehagyó nemzet ostora legyen. Jéhu szigorú reformintézkedései következményeként Akháb egész családját kiirtották. A szíriaiakkal vívott hosszadalmas háborújában Jéhu utóda, Joakház, elvesztett néhány várost a Jordántól keletre. Egy ideig úgy tűnt, hogy a szíriaiak hatalomra jutnak az egész birodalomban. A reformáció azonban, amelyet Illés indított el és Elizeus folytatott, sok embert Isten iránti érdeklődésre késztetett. Baál oltárait elhagyták, és Isten szándéka lassan, de biztosan teljesült azok életében, akik teljes szívükkel Őt akarták szolgálni.

Isten szerette a tévelygő Izráelt, ezért engedte meg, hogy a szíriaiak sanyargassák. Mivel szánta az erkölcsileg gyengéket, arra indította Jéhut, hogy ölje meg a gonosz Jézabelt és Akháb egész családját. A könyörülő Isten intézkedése folytán újra félreállították a Baál és Astoret papokat, és lerombolták pogány oltáraikat. A bölcs Isten előre látta, hogy ha a kísértés megszűnik, egyesek megtagadják a pogányságot, és tekintetüket a menny felé fordítják. Ezért engedte, hogy egyik csapás a másik után sújtsa őket. Büntetését kegyelmével mérsékelte. Amikor célját elérte, a csapást az őt keresők javára fordította.

Mialatt a jó és a gonosz befolyás küzdött a hatalomért, és Sátán mindent megtett, ami hatalmában állt, hogy teljessé tegye Akháb és Jézabel uralkodása alatti rontását, Elizeus folytatta bizonyságtevését. Ellenállást tapasztalt, de senki sem tudta megcáfolni szavait. Az egész országban becsülték és tisztelték. Sokan jöttek hozzá tanácsért. Jórám, Izráel királya, még Jézabel életében kérte útmutatását. Egyszer pedig, amikor Damaszkuszban volt, követ jött hozzá Benhadádtól, Szíria királyától, aki szerette volna megtudni, hogy meghal-e akkori betegsége következtében A próféta mindenkinek lelkiismeretesen bizonyságot tett olyan időben, amikor az igazságot lépten-nyomon meghamisították, és a nép többsége nyíltan lázadt a menny ellen.

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A második fejezet igen szemléletesen ábrázolja a Salamon és kedvese közötti szerelmet. Sulamit a természet világából vett példákkal írja körül a Salamon iránt táplált szerelmes érzéseit (3. vers). Ellen White ezt az emberi intimitásra való vágyódást a Krisztussal való bensőséges kapcsolat iránti vágyra alkalmazza:

„Szükségünk van Isten állandó jelenlétére, a Krisztussal való személyes érintkezésre, hogy a Vele való közösségben időzzünk! A családunkban élő gyermekek és iskolánk tanulói boldogok lesznek, ha a szülők és tanítók saját életükben tanulják meg azt a tapasztalatot, amelyet az Énekek éneke így fejez ki:

»Mint az almafa az erdőnek fái közt, olyan az én szerelmesem az ifjak közt. Az ő árnyékában felette igen kívánok ülni; és az ő gyümölcse gyönyörűséges az én ínyemnek. Bevisz engem a borozó házba, és zászló felettem a szerelme«” (Előtted az élet. Budapest. 1992, Advent Kiadó. 259. oldal).

Sulamit az illő önmegtartóztatást is hangsúlyozza a kibontakozásban lévő szerelmi kapcsolatban, még hajadonsorban levő társainak: „Ne keltsétek, ne ébresszétek föl a szerelmet, amíg nem akarja [vagyis helyesebben a megfelelő időig] (7. vers – lásd még 3:5-öt és 8:4-et). A fejezet óv a „kis rókáktól” is (a kapcsolat potenciális akadályaitól - 15. vers) és kihangsúlyozza a kölcsönösséget a férfi és nő közötti kapcsolatban: „Az én szerelmesem enyém, és én az övé” (6. vers). Ezeket az elveket alkalmaznunk kell személyes életünkben.

„Atyám, segíts úgy kialakítani az értékrendemet, hogy naponta bensőséges kapcsolatot ápoljak szeretett házastársammal, ugyanakkor időt szánjak a szeretett Megváltómmal való szoros kapcsolatra is! Ámen.”

Richard M. Davidson
az ószövetségi írásmagyarázat professzora
Andrews University

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése