2017. május 21., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 21 - VASÁRNAP - Ézsaiás 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 22. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 22. fejezet 678. nap

22. Ninive, a nagy város

A kettészakadt Izráel korában az ókor egyik legnagyobb városa, az asszír birodalom fővárosa, Ninive volt. A Bábel tornyánál történt szétszóródás után nemsokkal, a Tigris folyó termékeny partján alapították. Gazdagon virágzott századokon át, s "három nap kellett a bejárásához." "...nagy város" lett (Jón 3:3).

Anyagi jóléte idején Ninive elöl járt a bűnözésben és gonoszságban. Az ihletett Ige "vérontó város"-ként jellemezte, amely "rablással van tele" (Náh 3:1). Náhum próféta jelképes beszédében kegyetlen, ragadozó oroszlánhoz hasonlította Ninivét. "...van-e, akin nem gázolt át örökös gonoszságod?!" - kérdezte (Náh 3:19).

Bármilyen elvetemültté vált is Ninive, mégsem merült el teljesen a bűnben. Aki "...lát minden embert" (Zsolt 33:13) és akinek szeme "minden drágaságot meglát" (Jób 28:10), sok olyan embert vett észre a városban, akik jobbra és nemesebbre vágyakoztak, akik - ha alkalmuk lenne megismerni az élő Istent -, elfordulnának a gonoszságtól, és Istent imádnák. Ezért a bölcs Isten félreérthetetlen módon kinyilatkoztatta nekik önmagát, hogy - ha lehet - bűnbánatra indítsa őket.

Erre a munkára Jónás prófétát, Amittai fiát választotta ki eszközül. Az Úr így szólt hozzá: "Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ott, mert feljutott hozzám gonoszságának híre!" (Jón 1:2).

Amikor a próféta megbízatásának nehézségeire és látszólagos kivitelezhetetlenségére gondolt, kísértést érzett arra, hogy megkérdőjelezze a küldetés bölcs voltát. Emberileg nézve úgy tűnt, hogy semmilyen eredményt nem érhet el az üzenet abban a büszke városban. Abban a pillanatban elfelejtette, hogy Isten, akit szolgál, mindentudó és mindenható. Miközben kételkedve tétovázott, Sátán egészen elbátortalanította. Nagy félelem lett úrrá rajta, és "el is indult... hogy Társisba meneküljön..." Miután elment Jáfóba és ott indulásra kész hajót talált, "kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt..." (Jón 1:3).

Jónás feladata súlyos felelősséggel járt. De aki megparancsolta, hogy menjen, erőt és eredményt is tudott adni szolgájának. Ha a próféta habozás nélkül engedelmeskedik, sok keserű tapasztalattól megmenekül és Isten gazdagon megáldja. Az Úr azonban nem hagyta el a kétségbeesett prófétát. Egy sor próba és különös intézkedés nyomán újjáéledt bizalma Istenben és menteni tudó végtelen hatalmában.

Ha Jónás higgadtan gondolkozik első megbízatásakor, akkor megérti, ostoba dolog bárminemű erőfeszítést is tennie a felelősség előli menekülésre. Azonban nem sokáig haladt háborítatlanul eszeveszett menekülése útján. "Az Úr... nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat; mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyebbé tegyék azt. Jónás pedig lement a hajó mélyébe, és ott feküdt mély álomba merülve" (Jón 1:4-5).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiás 1-ben a próféta úgy mutatja be Istent, mint Aki a népéhez beszél, amely megtörte a Vele kötött szövetségi ígéretet. Ez olyan, mint egy bírósági jelenet – Isten a Bíró, a menny és a föld pedig a tanúk (2. vers). A nép gonoszságait sorolja fel a fejezet, mint a borzalmas ítélet okait. De mielőtt teljesen lemondanánk a népről, a próféta arra emlékeztet, hogy van egy kis maradék, amely még mindig hűséges Istenhez.

A jelenet változik, és azt látjuk, hogy az a nép, amelyet a fejezet úgy ír le, hogy nincs benne semmi, ami egészséges lenne, amely tele van kék foltokkal és gennyes sebekkel (6. vers), vakon hajt végre külsőséges istentiszteleti cselekményeket és imádkozik (13-15. vers), anélkül, hogy érezné: Megváltóra van szüksége.

Miközben készen vagyunk azt kiáltani, hogy az akkori Izrael helyzete reménytelen, és ítéletük a pusztulás, gondolatban forduljunk önmagunk felé és a mi időnkhöz. Ó nem! Uram, megtörjük a Veled való szövetséget, hogy egyedül a te gyermekeid legyünk? Vagy a mi időnk „istenei” után futkosunk? Az istentiszteletünk csak formaság, és nincs személyes kapcsolatunk azzal az Istennel, Akivel szövetséget kötöttünk?

Szívünk megtörik, amikor Isten közbelép a szeretet és az irgalom üzenetével. Elménket köd homályosítja el, amikor a 16-20 verseket olvassuk. Vajon ez az üzenet a Kr. e. 8. század (700-as évek) emberének szól vagy pedig nekünk? Hála Istennek, hogy minden kor emberének szól!

Ima: Igen Uram, tisztíts meg bennünket! Kérünk, takard be bűneinket, mint ahogy a kopár földet a frissen hullott hó beborítja (18. vers). A teljes szívünket neked akarjuk adni. Segíts, hogy megoszthassuk szeretetedet a körülöttünk élőkkel; hogy keressük az igazságot és védelmezzük a gyámoltalanokat (17. vers, vö.: a 23. verssel). Tégy készséges és engedelmes gyermekeiddé (19. vers), hogy mi is a megváltottak között lehessünk (27. vers), és ne azok között, akik megítéltetnek (31. vers)!

A menny válasza: „Ha közeledsz hozzá, ha bevallod neki bűneidet, ha azokat megbánod és elhagyod, akkor ő is közeledik hozzád isteni szeretetével és bocsánatával" (Ellen White: Jézushoz vezető út.  Budapest, Advent Kiadó, 1999. 43. oldal)

Lloyd és Sheila Schomburg
lelkészházaspár
Kentucky-Tennessee Egyházterület


95. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 22. fejezetéhez (május 21-27.).

Jónás és a nagy hal régi ismerős története nem csak gyerekek számára szolgál csodálatos történetként, hanem figyelmeztető történetként is azok számára, akik az utolsó időkben élnek. Isten a küszöbönálló katasztrófáról figyelmeztetést adott Ninive számára, de kegyelmes lehetőséget is biztosított a bűnbánat, megbocsátás és ítélet alóli felfüggesztés számára.

Ellen White szemléletesen összehasonlítja Ninive állapotát, csak úgy mint a hajdani Izraelét, a mostani generációnkbeli világ állapotával, figyelmeztetésül a hamarosan bekövetkező pusztításra. Ebben az esetben azonban nem lehet az ítéletet felfüggeszteni, hiszen a pusztítás közvetlenül megelőzi a végidőt, ahogyan ismerjük azt. Ugyanakkor, ahogyan a szerető és bölcs Urunk kiterjesztette könyörületességét Ninive lakosai számára, gondoskodott hűséges népéről is, akik az egész világ elpusztulását látni fogják. Gondoskodni fog minden egyes bűnbánó lélekről, amelyik benne bízik, befedvén őket igazsággal és védelemmel az elképzelhetetlen káosszal és végső romlással szemben. Akár túléli majd valaki a népéből a gonosz végső támadását, akár elalszik Krisztusban, amíg visszatér, végül nem fog különbséget jelenteni. Mert mindkét hűséges csoport számára örök életet ígért Isten, Ő vele és újra egyesítve a szeretteinkkel, elképzelhetetlen csodákkal és a bűn lezárásával a világegyetemben.

Eileen Van Tassel
Gyülekezeti vén és gyásztanácsadó, Riverside hetednapi adventista gyülekezet
Washougal, WA USA
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése