2017. május 17., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 17 - SZERDA - Énekek éneke 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 674. nap

A menekülés éjszakáján a város kapujában négy bélpoklos az éhségtől elkeseredetten latolgatta, hogy bemegy a szíriai táborba, és kiszolgáltatja magát az ostromlók kénye-kedvének. Azt remélték, hogy részvétre indítják őket, és élelmet kapnak tőlük. Csodálkoztak, amikor nem volt ott senki! Háborítatlanul és akadálytalanul "bementek egy sátorba, ettek, ittak, majd elvittek onnan ezüstöt, aranyat meg ruhákat, azután elmentek, és elrejtették azokat. Egy másik sátorba is bementek, onnan is vittek el, azután elmentek, és elrejtették. Majd ezt mondták egymásnak: Nem helyes amit teszünk. Ez a nap örömhírnek a napja" és " hallgatunk". Gyorsan visszamentek a városba az örömhírrel.

Nagy volt a zsákmány. Az élelem bősége következtében azon a napon "egy szeá finomliszt egy sekelbe, és két szeá árpa is egy sekelbe került", ahogy Elizeus megjövendölte előző nap. Isten neve újra megdicsőült a pogányok előtt "az Úrnak szava szerint" Izráelben, ahogy prófétája által kijelentette. (2Kir 7:5-16).

Így munkálkodott Isten embere évről évre. Hűséges szolgálatában közel került a néphez, és válságos időkben bölcs tanácsadóként állt a királyok mellett. Az uralkodók és a nép hitehagyó bálványimádásának hosszú évei elvégezték átkos munkájukat. A hitehagyás sötét árnya még mindenütt látható volt, de itt is, ott is voltak olyanok, akik rendületlenül kitartottak, és nem hajtottak térdet a Baálnak. Mialatt Elizeus folytatta a megújulás munkáját, sokan kigyógyultak pogányságukból, és megtanultak örömmel szolgálni az igaz Istennek. A prófétát megörvendeztették az isteni kegyelem e csodái, és nagyon vágyott mindazokkal kapcsolatba kerülni, akik szívükben becsületesek voltak. Ahova csak eljutott, igyekezett embereket az igaz életre nevelni.

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Sulamit éneke a 3. fejezet 1-6. verseiben bemutatja a hiányzó szerelmest, majd a jelen lévőt. Az ennek megfelelő 5:2-6 versekben azonban a szerelmes először jelen van, majd hiányzik.  Az asszony a férje közeledéséről álmodik számtalan kétértelmű szó és kifejezés használatával, amelyek a szerelmespár intim kapcsolatára utalnak. Ez az álom talán a házasságukban korán megjelent problémákra utal (Salamon késő éjszakai közeledése, és az asszony érdeklődésének hiánya), és az 5:9-6:13-ig terjedő szakasz a hozzáállás és a cselekvés megváltoztatásának kidolgozását is jelenheti a problémák megoldására. Házasságunkban párkapcsolati kihívásokra számíthatunk, de Isten kegyelméből megtalálhatjuk a megoldást, ami még erősebbé és boldogabbá teheti szövetségünket.

Sulamit ékesszólóan írja le férje kiváló tulajdonságait (10-16. vers). Úgy ábrázolja Salamont, Dávid fiát, mint aki „tízezer közül is kitetszik”, „és ő mindenestől fogva kívánatos” (10. és 16. vers). Ezek a kifejezések különösen alkalmasak Jézus, a Messiás, Dávid utolsó fiának jellemzésére is. Hasonló kifejezésmódú leírását láthatjuk a Messiásnak a 45. zsoltár 2. versében és sok Ellen White utalásban, ahol Krisztusra alkalmazza azokat (lásd: Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 182. oldal; Krisztus példázatai. Budapest, 1999. Advent Kiadó. 233. oldal).

Ebben a fejezetben a férj és a feleség számtalan becenévvel illeti egymást. A férj „szerelmesemnek, galambomnak, én tökéletesemnek” nevezi feleségét (2. vers), a feleség pedig „szerelmesemnek, barátomnak” hívja férjét (16. vers). Az egész Énekek énekében a szerelmesek legalább tizennégyféle becenévvel kedveskednek egymásnak!  Az Énekek éneke arra ösztönöz bennünket, hogy szavakkal is ötletes módon fejezzük ki egymás iránti szeretetünket. Hogyan becézed legszívesebben a házastársadat? Én „Schatzie”-nak hívom a feleségemet, a német „kincs” szó jelentése alapján.

„Uram, köszönöm neked drága feleségemet, és köszönöm Jézust, az Egyetlent, aki „tízezer közül is kitetszik”, az Egyetlent, aki mindenben szeretetre méltó. Bárcsak mindnyájan egyfolytában az Ő páratlan szépségére néznénk, hogy ezáltal egyre inkább átváltozhassunk az Ő hasonlatosságára! Ámen.”

Richard M. Davidson

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése