2017. május 30., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 30 - KEDD - Ézsaiás 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezet 687. nap

A próféták továbbra is tiltakoztak a bűnök ellen, és könyörögtek a népnek, cselekedjenek igazságot. "Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! - kérlelte őket Hóseás. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét." "Térj hát meg Istenedhez, tartsd meg hűségesen a törvényt, és reménykedj szüntelenül Istenedben!" "Térj meg, Izráel, Istenedhez, az Úrhoz, mert bűnöd miatt buktál el! ...mondjátok neki: Bocsáss meg minden bűnt, és fogadd szívesen, ha ajkunk gyümölcsét áldozzuk neked!" (Hós 10:12; 12:7; 14:2-3).

A törvényszegők sok alkalmat kaptak a megtérésre. Amikor a legmélyebbre süllyedtek a hitehagyásban, és a legnagyobb volt nyomoruk, Isten a megbocsátás és a remény üzenetét küldte hozzájuk. "Az vitt romlásba téged, Izráel - hirdette -, hogy ellenem, segítőd ellen lázadtál. Hol van királyod? Szabadítsa meg városaidat!" (Hós 13:9-10).

"Jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz - könyörgött a próféta -, mert ő megsebez, de meg is gyógyít, megver, de be is kötöz bennünket. Két nap múltán életre kelt, harmadnapra föltámaszt bennünket, és élünk majd előtte. Ismerjük hát meg, törekedjünk megismerni az Urat! Eljövetele biztos, mint a hajnalhasadás, eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet" (Hós 6:1-3).

Az Úr gyógyulást és békességet kínált azoknak, akik szem elől tévesztették azt a tervet, amely által minden korban meg akarja szabadítani a Sátán hatalmával tőrbe csalt bűnösöket. "Kigyógyítom őket a hűtlenségből, szívből szeretni fogom őket, mert elfordult róluk haragom. Harmat leszek Izráelnek: virágzik majd, mint a liliom, gyökeret ver, mint a Libánon fái. Ágai szétterülnek, ékes lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libánon. Újra Isten oltalmában fognak élni, gabonát termesztenek, virágzanak, mint a szőlő, híresek lesznek, mint a libánoni bor. Efraimnak semmi köze többé a bálványokhoz. Én meghallgatom, és törődöm vele. Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus, tőlem kapod gyümölcsödet."

"Aki bölcs, belátja ezeket,
aki értelmes, az megérti.
Mert egyenesek az Úr útjai,
az igazak járnak rajtuk,
a vétkesek elbuknak rajtuk" (Hós 14:5-10).

Az Isten kereséséből fakadó áldások erős hangsúlyt kaptak. "Engem keressetek - kérlelte őket az Úr -, és éltek! Ne keressétek fel Bételt, ne járjatok Gilgálba, Beérsebába se menjetek! Mert Gilgál fogságba jut, Bétel pedig megsemmisül."

"A jóra törekedjetek, ne a rosszra, akkor életben maradtok, és veletek lesz az Úr, a Seregek Istene - ahogy mondogatjátok. Gyűlöljétek a rosszat, szeressétek a jót, szerezzetek érvényt a törvénynek a kapuban! Talán megkegyelmez József maradékának az Úr, a Seregek Istene" (Ám 5:4-5, 14-15).

Azok túlnyomó többsége, akik hallották a felhívásokat, nem fordították hasznukra. Megátalkodott gonosz vágyukkal annyira ellentétben álltak Isten küldötteinek szavai, hogy a bétheli bálványimádó pap ezt az üzenetet küldte Izráel uralkodójának: "Összeesküvést szít ellened Ámósz Izráel népe körében. Nem tűrheti el az ország az ő beszédeit!" (Ám 7:10)..

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben folytatódik a 9. fejezet második felének témája.  Az első „jaj” Isten népének isteni megítéléséről szól, amiért nincsen igazságosság; meglopják és megalázzák a szegényeket, özvegyeket és árvákat. Istennek jogában áll népét megítélni.

A második „jaj” (5-6. vers) Asszíriának szól. Először azt látjuk, hogyan lesz Asszíria büntetőpálca Isten népe ellen. Majd a büszke asszír király kérkedését olvashatjuk, amint azzal dicsekszik, hogy az ő vezetői és istenei a legnagyobbak, és terveket sző Júda teljes elpusztítására (7-11. vers). Ezért az Úr megbünteti Asszíriát önteltsége miatt (12-19. vers). Istennek jogában áll minden nemzetet megítélni.

Hogyan állíthatjuk azonban, hogy Asszíria eszköz lesz Isten kezében népe megbüntetésére (5-6. vers)? Az asszírok nem voltak tisztában vele, hogy Isten használni fogja őket. Mivel engedték, hogy sátán lelke töltse be őket, Isten most visszavonta óvó kezét, és megengedte Asszíriának gonosz tervei kidolgozását. A remény a 20. versben köszönt ránk ismét, amely biztosít arról, hogy a maradék, amely „Izrael egyetlen Szentjéhez” ragaszkodik, visszatérhet majd (21. vers).

A fenyítésre való reagálásunk szívünk állapotát tükrözi. Megkeményedhet tőle a szívünk (2Móz 7:22), vagy Istenhez való megtérésre vezethet (21. vers). Ez a „maradék” megérti, hogy a kegyelmes Isten arra vágyik, „hogy megelevenítse az alázatosok lelkét, és megelevenítse a megtörtek szívét” (lásd Ézs 57:15).

Láthatjuk Isten ítéleteinek irgalmas célját. A fogságba hurcolt emberek között „voltak, akik hűségesek maradtak Istenhez, és olyanok is, akik megalázták magukat előtte. Isten azt akarta, hogy általuk… az asszír birodalomban tömegek ismerjék meg jellemét és törvényének áldásait” (E. G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1992, Advent Kiadó. 182. oldal).  Képzeljük csak el, amint a mennyben egy asszír így szól a maradék egyik tagjához: „Miattad vagyok itt. Fogoly voltál a hazámban, de megismertettél a szerető Istennel.” Ez az izraelita fogoly, a kis szolgálóleányt juttatja eszünkbe, aki megosztotta hitét a pogány hadvezér feleségével, és ennek köszönhetően Naámán megtalálta gyógyulását Istenben.  Pállal együtt így kell kiáltanunk: „Mely igen kikutathatatlanok az Ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az Ő útjai!” (Róm 11:33).

Imádság: Uram, kérlek, segíts, hogy szavaim és tetteim ma Jézus ismeretére vezethessenek másokat! Ámen

Lloyd és Sheila Schomburg

96. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezetéhez (május 28- június 3.).

Izrael királyságának utolsó napjai erőszakkal teliek voltak. Egykor katonaként tanúja voltam, és magam is elkövettem szörnyű erőszakos bűnöket, amelyek ennek a világnak az utolsó napjaiban előfordulhatnak. A világ, amiben ma élünk nem különbözik attól, amivel kapcsolatban Hóseás és Ámós próféták figyelmeztettek. Isten a mindenhol arra hívja a megátalkodott szívünket, hogy térjen vissza hozzá. Én személyesen hallottam ezt a hívást, és láttam Isten könyörületességet a küszöbönálló ítéletem előtt.

Az emberiség egyre inkább a teremtést ünnepli a Teremtő helyett. Annak érdekében, hogy emlékeztessen minket Őrá és az Ő - velünk kötött - szövetségére, Isten rendkívül kegyelmes üzeneteket küld a megígért megbocsátásról. Még a nyomorúságos létezésünkkel szembenézve is, amelyben bűnös vágyaink kielégítésére törekszünk, gyakran visszautasítjuk Isten figyelmeztetéseit. Manapság, csakúgy, mint Menáhem korában, bűneink által összetörve és meggyengítve találjuk magunkat. Fogjuk azt, ami az összetört életünkből maradt, és úgy teszünk, mintha minden együtt meglenne, de a végén bűneink teljesen legyőznek minket.

Istenünk mérhetetlen könyörületességében meghosszabbítja számunkra a kegyelmét. Mi megsérthetjük és meg is sértjük a szövetségünket Istennel, de ő sosem szegi meg a velünk kötött szövetségét! Különösen amikor a legrosszabb állapotban vagyunk, akkor kér minket Isten páratlan szeretetével, hogy térjünk vissza hozzá, és vigyünk másokat is magunkkal, hogy szabaddá váljunk egyszer s mindenkorra – az Ő szeretetének foglyaként!

Joseph Washburn
Former Green Beret, ARISE Intern
Storyline Adventist Church, Eugene, Oregon USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése