2017. május 31., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 31 - SZERDA - Ézsaiás 11

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezet 688. nap

Hóseás útján az Úr kinyilatkoztatta: "Amikor gyógyítani akartam Izráelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága." "Izráel ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz, az Úrhoz, és ezek ellenére sem keresték őt" (Hós 7:1, 10).

Az Úr nemzedékről nemzedékre elnéző volt makacs gyermekeivel szemben. Kihívó lázadásuk ellenére még mindig vágyott arra, hogy szabadítójukként nyilatkoztassa ki önmagát. "Mit csináljak veled, Efraim? - kiáltotta. Mit csináljak veled, Júda? Hűségetek csak olyan, mint a reggeli felhő, vagy mint a korán tűnő harmat" (Hós 6:4).

Az országot elárasztó gonoszság már gyógyíthatatlanná vált. Izráel felett elhangzott a félelmetes ítélet: "Bálványokhoz szegődött Efraim: hadd tegye." "Eljön a büntetés ideje, eljön a megtorlás ideje. Majd megtudja Izráel..." (Hós 4:17; 9:7).

Izráel tíz törzsének most kellett aratnia a Béthelben és Dánban felállított idegen oltárokban formát öltött hitehagyásának gyümölcsét. Isten ezt az üzenetet küldte nekik: "Félredobom borjúdat, Samária! Haragra gyulladtam miatta. Nem maradhat ez soká büntetés nélkül! Izráelből való ez, mesterember csinálta, nem Isten ez. Bizony, ízzé-porrá törik Samária borjúja!" "A bátáveni borjú miatt aggódnak Samária lakói, meggyászolja azt a nép, jajgatnak miatta a bálványpapok, mert odalett dicsősége. Azt is elviszik Asszíriába, ajándékul a nagy királynak" (Hós 8:5-6; 10:5-6).

"Az én Uram, az Úr, szemmel tartja a vétkes országot. Kipusztítom azt a föld színéről! Bár mégsem pusztítom ki egészen Jákób házát - így szól az Úr. Mert én parancsolok a népeknek, és megrostálom Izráel házát, mintha rostával ráznák, de egy szem sem esik a földre. Fegyvertől halnak meg népem vétkesei, akik azt gondolják: Nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem."
"Elpusztulnak az elefántcsont-házak, vége lesz a sokféle háznak - így szól az Úr." "Ha az Úr, a Seregek Ura megérinti a földet, megrendül az, és gyászol minden lakója." "...fiaid és leányaid fegyver által esnek el; földedet fölosztják mérőkötéllel, te magad tisztátalan földön halsz meg, Izráel pedig fogságba megy földjéről!" "...mivel így bánok veled, készülj Istened elé, Izráel!" (Ám 9:8-10; 3:15; 9:5; 7:17; 4:12).

Isten egy ideig késleltette a megjövendölt büntetést, és II. Jeroboám hosszú uralkodása alatt Izráel seregei jelentős győzelmeket arattak. De a jólét idején sem változott meg a megátalkodottak szíve, és végül Isten úgy rendelkezett, hogy "fegyvertől hal meg Jeroboám, Izráelnek pedig fogságba kell mennie földjéről" (Ám 7:11).

A király és a nép már oly messzire ment a megátalkodottságban, hogy süket fülekre talált náluk e kijelentés bátor hangja. Amáziást, a bétheli bálványimádó papok egyik vezetőjét felkavarta a próféta világos beszéde, amelyet a nép és királyuk ellen mondott, és így szólt Amáziás Ámóshoz: "Te látnok! Menj el innen, menekülj Júdába, ott keresd meg kenyeredet és ott prófétálj! Bételben nem prófétálhatsz többé, mert királyi szentély ez itt, és az ország temploma!" (Ám 7:12-13).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 11

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Az első vers Isai vesszőszálára utal és a virágszálra, amely gyökereiből hajt ki. Jézus úgy azonosítja magát, mint „Dávidnak ama gyökere és ága”(Jel 22:16). Ez a rész Krisztus leírása, mint igazságos király, aki egykor uralkodni fog, betöltve Dávidnak tett ígéretét, hogy felállítja trónját örökké (2Sám 7:13).
Ézsaiás azt mondja, „Isai gyökere” „népek zászlója” lesz. Úgy tekintünk Jézus keresztjére, mint Isten zászlajára vagy lobogójára lelkünk ellenségével szemben. Mikor eljő, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt” (Ézs 59:19).
Ézsaiás így folytatja: eljőnek a pogányok (10. vers). Nézzük ezt az első angyal üzenetének fényében, miszerint el kell vinnünk az evangéliumot minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek” (Jel 14:6). „A pogány országokban tevékenykedő misszionárius csoportokat a próféta zászlókhoz hasonlítja, amelyeket azért állítottak fel, hogy mutassák az utat az igazság világosságát keresőknek” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 233. oldal). Magasztaljuk Istent a misszionáriusokért! Az evangélium mindannyiunké – zsidóé és pogányé egyaránt! De nem áll meg itt. A vers így zárul: „az Ő nyugodalma dicsőség lészen.” Egy próbákkal és nehézségekkel teli világban, a keresztény nyugodalma „egyedül Krisztusban rejlik. Ha az Ő szelíd lelke van bennünk, békét és örömöt találunk Benne.” (Signs of the Times, 1885.12.17.).
Isten azt tervezte a babiloni fogságból hazatérő maradék számára (11. vers), hogy bizalmukat Belé vetik, és felkészítik az egész világot a Messiás eljövetelére. Isten békét ígért nekik, ha így cselekszenek. Elbuktak. Tanuljunk ebből, és helyezzük bizalmunkat Istenbe, amikor mi, a lelki Izrael felkészítjük a világot az Ő második eljövetelére.
Olyan hely készíttetik nekünk, ahol a farkas a báránnyal békében lakozik, a leopárd a kecskegida mellett pihen, és ahol a gyermek sértetlenül együtt játszik a borjúval és oroszlánnal (6. vers). Képzeljük el a mennybéli oroszlánokat, amint füvet legelnek akárcsak az ökör (7. vers)! Egy olyan hely, ahol nem kell félni semmilyen bántódástól (9. vers). Mentes minden erőszaktól és gonoszságtól. Egy örök, dicsőséges hely lesz a nyugalom és élet számára (11.  vers).
Ima: „Urunk, segíts, hogy zászlód legyünk, lobogód és nagyköveted! Köszönjük ezt a bepillantást a mennybe. Tarts meg minket hűségben, amint várakozunk e dicsőséges napra! Ámen.”

Lloyd és Sheila Schomburg

96. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezetéhez (május 28- június 3.).

Izrael királyságának utolsó napjai erőszakkal teliek voltak. Egykor katonaként tanúja voltam, és magam is elkövettem szörnyű erőszakos bűnöket, amelyek ennek a világnak az utolsó napjaiban előfordulhatnak. A világ, amiben ma élünk nem különbözik attól, amivel kapcsolatban Hóseás és Ámós próféták figyelmeztettek. Isten a mindenhol arra hívja a megátalkodott szívünket, hogy térjen vissza hozzá. Én személyesen hallottam ezt a hívást, és láttam Isten könyörületességet a küszöbönálló ítéletem előtt.

Az emberiség egyre inkább a teremtést ünnepli a Teremtő helyett. Annak érdekében, hogy emlékeztessen minket Őrá és az Ő - velünk kötött - szövetségére, Isten rendkívül kegyelmes üzeneteket küld a megígért megbocsátásról. Még a nyomorúságos létezésünkkel szembenézve is, amelyben bűnös vágyaink kielégítésére törekszünk, gyakran visszautasítjuk Isten figyelmeztetéseit. Manapság, csakúgy, mint Menáhem korában, bűneink által összetörve és meggyengítve találjuk magunkat. Fogjuk azt, ami az összetört életünkből maradt, és úgy teszünk, mintha minden együtt meglenne, de a végén bűneink teljesen legyőznek minket.

Istenünk mérhetetlen könyörületességében meghosszabbítja számunkra a kegyelmét. Mi megsérthetjük és meg is sértjük a szövetségünket Istennel, de ő sosem szegi meg a velünk kötött szövetségét! Különösen amikor a legrosszabb állapotban vagyunk, akkor kér minket Isten páratlan szeretetével, hogy térjünk vissza hozzá, és vigyünk másokat is magunkkal, hogy szabaddá váljunk egyszer s mindenkorra – az Ő szeretetének foglyaként!

Joseph Washburn
Former Green Beret, ARISE Intern
Storyline Adventist Church, Eugene, Oregon USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése