2017. május 23., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 23 - KEDD - Ézsaiás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 22. fejezet 680. nap

Jónás végül megtanulta, hogy "az Úrtól jön a szabadítás" (Zsolt 3:9). Bűnbánata és Isten megmentő kegyelmének felismerése szabadulást hozott. Jónás kiszabadult a nagy mélység veszélyeiből. A hal kivetette a szárazra.
Isten újra megbízta szolgáját, hogy intse meg Ninivét. "Az Úr igéje másodszor is szólt Jónáshoz: Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd ott azt az üzenetet, amelyet én mondok neked!" Most már nem volt kérdés, most már nem kételkedett, hanem tétovázás nélkül engedelmeskedett. "Jónás elindult, és elment Ninivébe az Úr szava szerint" (Jón 3:1-3).

Amikor Jónás a városba érkezett, azonnal "ezt hirdette: Még negyven nap, és elpusztul Ninive" (Jón 3:4). Utcáról utcára hirdette az intő üzenetet.

Az üzenet nem hangzott hiába! A hitetlen város utcáin végigharsogó kiáltást szájról szájra adták, amíg minden lakója meghallotta a megdöbbentő hírt. Isten Lelke minden szívvel megértette az üzenetet, és tömegek remegtek bűneik miatt. Mély megalázkodás és bűnbánat ébredt szívükben.

"Ninive lakosai azonban hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és zsákruhát öltött a város apraja-nagyja. Amikor ez a hír eljutott Ninive királyához, fölkelt trónjáról, levetette magáról díszruháját, zsákruhát öltött magára, és hamuba ült. Azután kihirdették Ninivében a király és a főurak rendeletére a következőket: Az emberek és állatok, a szarvasmarhák és juhok semmit meg ne kóstoljanak, ne legeljenek, vizet se igyanak! Öltsön zsákruhát ember és állat, kiáltsanak teljes erővel Istenhez, és térjen meg mindenki a rossz útról, és hagyjon fel erőszakos tetteivel! Ki tudja, talán felénk fordul, és megszán az Isten, lelohad lángoló haragja, és nem veszünk el!" (Jón 3:5-9)

A király és a főemberek a köznéppel együtt, nagyok és kicsinyek "megtértek Jónás prédikálására" (Mt 12:41). Közösen kiáltottak a menny Istenéhez, és Ő könyörült rajtuk. "...látta amit tettek, és hogy megtértek a rossz útról: megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg" (Jón 3:10). Az ítélet elhárult. Izráel Istene felmagasztosult és megdicsőült az egész pogány világban, törvényét pedig tisztelték. Ninive csak hosszú évekkel később lett a környező népek zsákmánya, amikor büszke gőgjében elfeledkezett Istenről. (Asszíria bukásának történetét lásd a 30. fejezetben.

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ézsaiásnak megmutatta Isten, milyen következményekkel jár az, hogy Júda nem bízik benne. A pogány népekkel kötött szövetségek nem csökkentették a betöréseket Izrael földjére, amelyekben fogságba ejtették vagy megölték a vezetőket és a hercegeket (2-5. vers). Olyan fegyelmezetlen fiatalok uralták a nemzetet, akik sportot űztek a szegények elnyomásából (5-6. vers). A bírói tárgyaláson az Úr ítéletében felemeli szavát nem csak a nyíltan törvényt szegők ellen (10. vers), de romlott feleségeik, „Sion leányai” (17. vers) ellen is, akik büszkék, kihívóan öltözködnek, és magasan hordják az orrukat.

Istennek hála, hogy Ézsaiás bemutatja az „igazakat” (11. vers) is, akik Istenben bíznak, és akik áldottak lesznek, mert „cselekedeteik gyümölcsével élnek”. Máté 5:16-ban Jézus ezt mondja: „úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jócselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat”.

Mennyire fontos a fegyelem a keresztény oktatásban és szellemi fejlődésben? Isten szolgája a végidei embereknek ezt üzeni: „Azt az igazságot nagyon világosan tanítja a Biblia, hogy cselekedeteink azonosak önmagunkkal. Életünk tapasztalatai nagymértékben saját gondolataink és cselekedeteink megvalósulásai" (Előtted az élet, 145. oldal).

Mi hálásak vagyunk Istennek az olyan szervezetekért, mint a NAPS (The National Association for the Prevention of Starvation – Nemzeti Összefogás az Éhezés Megelőzésére), a GYC (Generation of Youth for Christ – Fiatalok Jézusért), a diákmisszionáriusokért, könyvevangélistákért és az ifjúsági táborokért. Hálásak vagyunk Istennek, hogy vannak hetednapi adventista iskolák egészen az általános szinttől a főiskolákig, hálásak vagyunk továbbá a keresztény barátokért, akiket megismerhettünk, a tantervért, a zenéért, a szórakozásért és a misszióért, melyet élvezhetünk. Köszönjük Istennek a segítséget, melyet a tanároknak nyújt, akik bemutatják nekünk Jézust. És legfőképp hálásak vagyunk a 37 éve tartó boldog házasságunkért.

Ézsaiás talán megkérdezné a ma élő férfiaktól és nőktől, hogy vannak-e még olyan területek az életükben, amelyek eltéríthetik őket a jellem egyszerű szépségétől, amelyben Isten nevelni szeretné őket? (1Pt 3:3-4) Bízol-e Istenben teljes szívedből?

Csatlakozzatok hozzánk imában! „Jézus Urunk, a Te Lelked vezessen abban, amit nézek, hallgatok, eszek, viselek és mindenben amit csinálok, hogy mások is lássák meg Jézust bennem! Ámen.”

Lloyd és Sheila Schomburg


95. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 22. fejezetéhez (május 21-27.).

Jónás és a nagy hal régi ismerős története nem csak gyerekek számára szolgál csodálatos történetként, hanem figyelmeztető történetként is azok számára, akik az utolsó időkben élnek. Isten a küszöbönálló katasztrófáról figyelmeztetést adott Ninive számára, de kegyelmes lehetőséget is biztosított a bűnbánat, megbocsátás és ítélet alóli felfüggesztés számára.

Ellen White szemléletesen összehasonlítja Ninive állapotát, csak úgy mint a hajdani Izraelét, a mostani generációnkbeli világ állapotával, figyelmeztetésül a hamarosan bekövetkező pusztításra. Ebben az esetben azonban nem lehet az ítéletet felfüggeszteni, hiszen a pusztítás közvetlenül megelőzi a végidőt, ahogyan ismerjük azt. Ugyanakkor, ahogyan a szerető és bölcs Urunk kiterjesztette könyörületességét Ninive lakosai számára, gondoskodott hűséges népéről is, akik az egész világ elpusztulását látni fogják. Gondoskodni fog minden egyes bűnbánó lélekről, amelyik benne bízik, befedvén őket igazsággal és védelemmel az elképzelhetetlen káosszal és végső romlással szemben. Akár túléli majd valaki a népéből a gonosz végső támadását, akár elalszik Krisztusban, amíg visszatér, végül nem fog különbséget jelenteni. Mert mindkét hűséges csoport számára örök életet ígért Isten, Ő vele és újra egyesítve a szeretteinkkel, elképzelhetetlen csodákkal és a bűn lezárásával a világegyetemben.

Eileen Van Tassel
Gyülekezeti vén és gyásztanácsadó, Riverside hetednapi adventista gyülekezet
Washougal, WA USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése