2017. május 4., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 4 - CSÜTÖRTÖK - Prédikátor 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 19. fejezet 661. nap

Tiszteletet kell tanúsítanunk Isten képviselői - a lelkészek, tanítók és szülők - iránt, akik Isten nevében szólnak és cselekednek. Az irántuk tanúsított tisztelettel Istent dicsőítjük meg.

Mindenkinek gyakorolnia kell az udvariasságot, amely szintén a Lélek egyik kegyelmi ajándéka. Az udvariasság csiszolja természetünket. Nélküle ridegek vagyunk és eldurvulunk. Nem tanultak Jézustól azok, akik - jóllehet Krisztus követőinek vallják magukat - gorombák, barátságtalanok és udvariatlanok. Talán nem kell őszinteségüket kétségbe vonni és becsületességüket megkérdőjelezni, de az őszinteséggel és becsületességgel nem lehet jóvátenni a ridegséget és udvariatlanságot.

Elizeust jóindulatáról, amely arra képesítette, hogy hathatósan befolyásolja sok ember életét Izráelben, tanúskodik az a történet, amely egy súnemi családhoz fűződő baráti kapcsolatát mondja el. Miközben járta az országot, Súnembe is eljutott. "Volt ott egy jómódú asszony, aki marasztalni szokta őt, hogy ott egyék." A ház asszonya felismerte, hogy Elizeus "Isten szent embere", és ezt mondta férjének: "Építsünk neki egy kis felső szobát, tegyünk bele neki ágyat, asztalt, széket és mécsest, hogy ott szálljon meg, amikor hozzánk jön!" (2Kir 4:8-10). Elizeus gyakran betért ide, és hálás volt a nyugalomért, a békéért. Isten sem hagyta figyelmen kívül e gyermektelen asszony kedvességét. Az Úr megjutalmazta vendégszeretetét, és fiúgyermekkel ajándékozta meg.

Múltak az évek. A gyermek elég idős lett ahhoz, hogy kint lehetett a mezőn az aratókkal. Egy nap a hőségtől napszúrást kapott. "Egyszer csak azt mondta az apjának: Jaj a fejem, a fejem!" Az apa elküldte egy fiúval a gyermeket az anyjához: "föl is vette, és elvitte az anyjához; annak a térdén feküdt délig, akkor meghalt. Az anya fölment, és lefektette az Isten emberének az ágyára, rázárta az ajtót, és elment."

A súnemita asszony fájdalmában elhatározta, hogy Elizeushoz fordul segítségért. A próféta akkor Kármel hegyén volt. Az asszony szolgája kíséretében azonnal útnak indult. "Amikor az Isten embere távolról meglátta őt, így szólt Géhazihoz, a szolgájához: Nézd csak, az ott a súnémi asszony! Fuss eléje, és kérdezd meg, hogy jól van-e ő, jól van-e a férje, és jól van-e a gyermeke?" A szolga úgy cselekedett, ahogy Elizeus parancsolta, de a lesújtott anya csak akkor mondta el bánatát, amikor odaérkezett az Isten emberéhez. Amikor Elizeus meghallotta, hogy milyen veszteség érte az asszonyt, megparancsolta Géházinak: "Övezd fel derekadat, vedd kezedbe a botomat, és menj el! Ha valakivel találkozol, ne köszönj neki, és ha valaki neked köszön, ne válaszolj! Tedd a botomat a fiú arcára!"

Az anya azonban nem nyugodott meg addig, amíg Elizeus maga el nem ment vele. "Az élő Úrra és a te életedre mondom, hogy nem hagylak itt - mondta. Elindult tehát Elizeus, és ment az asszony után. Géhazi már előttük elment, és a botot a fiú arcára tette, de az nem szólt és nem eszmélt. Visszatért tehát Elizeushoz, és jelentette neki, hogy nem ébredt fel a fiú."

Mai Bibliai szakasz: Prédikátor 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A Prédikátor könyvének 4. fejezetében Salamon király tanácsaival folytatjuk. A fejezet három részre tagolódik:

Elnyomók és elnyomottak
Salamon kifejezi szívének fájdalmát, amikor elnyomók miatt szenvedő elnyomottak állapotát látja. A szenvedők bánkódtak a saját állapotuk felett, és nem volt vigasztalásuk, majd irigység ébredt bennük azok iránt, akik sikeresek voltak.

Az egység fontossága
A király egy másik ostoba dolgot is látott, mégpedig azt, ahogy egy ember egymaga próbált meg több forrásra szert tenni. Ezután hangsúlyozza az egység értékét a több és jobb eredmény elérése érdekében. Ha az egyik elesett, a másik felsegíthette, az egységük erősebbé tette őket.

Ifjúság és bölcsesség
A király annak leírásával zárja a fejezetet, hogy egy ifjú mennyivel értékesebb a bölcsességéért, mint egy király, aki nem fogad el semmilyen tanácsot. Az emberek természetes módon az ifjút követnék az éleslátása és bölcsessége miatt.

„Uram, segíts, hogy ne legyek irigy a sikeres emberekre, és ne hagyd, hogy mindent egyedül próbáljak meg elérni! Végül, de nem utolsó sorban, segíts felismernem és követnem a valódi bölcsességet! Ámen.”

Bolivar Alaña
a Chilei Unió titkára
Dél-amerikaiDivizíó
 

92. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 18. és 19. fejezeteihez (április 30-május 6.).

Amikor gyerek voltam, a szüleim úgy döntöttek, hogy jobban megismerik az embereket a kis gyülekezetünkben. Ábécésorrendben végigmentek a gyülekezeti névsoron, és meghívták a családokat hozzánk, amíg mindannyian nem voltak nálunk szombati ebéden. E tapasztalaton keresztül tanultam meg a vendégszeretet adományát – köszöntöttem az otthonunkban az élet valamennyi területéről származó embereket, és közben megfigyeltem őket. Az egyik szombaton egy olyan látogatónk volt, aki az autójában élt. Őt is meghívtuk, hogy csatlakozzon hozzánk ebédre. Elbűvölő hölgy volt, és sok tapasztalatot osztott meg a vándoréletről az Amerikai Egyesült Államok területén. Tett egy megjegyzést is, ami örökre velem marad: „Isten mindig gondoskodott valamennyi szükségletemről.”

Elizeus egy olyan próféta volt, aki mindenfelé utazott, és az otthon érzését csak akkor tapasztalta meg, ha a családok ajtót nyitottak neki, és üdvözölték, hogy üljön velük az asztaluknál és aludjon az ágyukban. Néha elképzelem, mennyire piszkosnak és éhesnek nézhetett ki, amikor megérkezett egy-egy városhoz, de azok számára, akik nyitott szívvel fogadták, áldás lett a társasága.

Mások életére felemelő hatást tenni a személyes gondoskodással – ez az egyik módja annak, hogy a föld valódi sója legyünk, ami elvegyül, hogy a világot átitassa Isten szeretetével.

Julie Hill Alvarez
Placerville hetednapi adventista gyülekezet
California, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése