2017. május 20., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 20 - SZOMBAT - Énekek éneke 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 677. nap

Ez a lecke mindazoknak szól, akik felelős helyet töltenek be. Amikor Isten utat nyit egy bizonyos feladat elvégzésére, és biztosít az eredményről is, a választott eszköznek minden tőle telhetőt meg kell tennie a megígért eredmény elérésére. A munka végzése közben tanúsított lelkesedés és kitartás arányában adja Isten az eredményt. Csak akkor tud csodákat művelni népéért, ha az fáradhatatlan energiával megteszi a maga részét. Szolgálatára szentelődő, erkölcsileg bátor emberekre van Istennek szüksége, akik mélységesen szeretik embertársaikat és buzgóságuk soha sem lankad. Az ilyen munkás semmilyen feladatot nem tart terhesnek, semmilyen kilátást túl reménytelennek. Tántoríthatatlanul addig fáradozik, amíg a látszólagos kudarc dicső győzelemmé lesz. A máglya és a börtönfalak sem térítik el attól a szándékától, hogy Istennel együtt dolgozzon országa építésén.

Elizeus munkája lezárult a Joásnak adott tanáccsal és bátorítással. Az, akire teljes mértékben szállt az Illésen megnyugvó Lélek, élete végéig hűségesnek bizonyult. Soha nem ingadozott. Sohasem vesztette el a Mindenható erejébe vetett bizalmát. Mindig hitben ment előre; akkor is, amikor úgy tűnt, zsákutcába jut. Isten pedig megtisztelte bizalmáért, és megnyitotta előtte az utat.

Isten nem adta meg Elizeusnak, hogy kövesse mesterét a tüzes szekéren. Az Úr megengedte, hogy hosszadalmas betegségben szenvedjen. Az emberi gyengeség és szenvedés hosszú órái alatt hite erősen kapaszkodott Isten ígéreteibe, és mindig maga körül látta a vigasztaló és békét hozó mennyei követeket. Mint ahogy Dotán magaslatain látta az őt körülvevő mennyei seregeket, Izráel tüzes szekereit és lovasait, most is tudatában volt az együttérző angyalok jelenlétének, és ez erőt adott neki. Egész életén át erős volt hite. Amint jobban megismerte Isten gondviselését és irgalmas jóságát, Istenébe vetett hite megingathatatlan bizalommá érett. Amikor pedig a halál szólította, kész volt munkáját letenni és megpihenni.

"Drágának tekinti az Úr híveinek halálát" (Zsolt 116:15). "A maga gonoszsága miatt bukik el a bűnös, de vigaszt kap az igaz ha halálán van is" (Péld 14:32). A zsoltáríróval együtt Elizeus bizalommal mondhatta: "De Isten engem kivált a holtak hazájából, és magához fog venni" (Zsolt 49:16). Örömmel tanúsíthatta: "...tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött" (Jób 19:25). "Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek" (Zsolt 17:15)..

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Az Énekek Éneke arról a csodálatos házassági kapcsolatról ad nekünk egy szemléletes és erőteljes leírást, amelyről Isten azt szeretné, hogy minden házaspár megtapasztalja; ez maga a visszatérés az Édenkertbe!

Egy ilyen szeretetkapcsolat lehetetlennek tűnhet a bűneink terhe miatt. De valóban csak álom-e egy ilyen házasság, ami az Énekben le van írva? Az Ének csúcspontja, a 6. vers, megadja a választ. Sulamit az ihletett írás szerint kijelenti, hogy az ott ábrázolt szeretet nem kevesebb mint „az Úrnak lángja” (6.vers). A burkolt ígéret tehát az, hogy az ilyen szeretet egy magától, Istentől származó láng. A szent láng egy szikrája! A férfi és nő közti szerelem egy, maga Jahve által gyújtott, szent szerelem! Mi dönthetünk úgy később, hogy elutasítjuk ezt a szeretetet, ahogyan Salamon is tette idős korában. De ha akarjuk, Ő újra és újra megtölti a szívünket és az otthonunkat olyan szeretettel, melyet „sok vizek el nem olthatnának” (7. vers)! Mi több, ha az emberi szeretet Jahve lángja, akkor ez a maga teljességében – ahogy az Énekben is olvassuk – önmagán túl, a szeretet Urára mutat. A szent emberi szeretet az istenit mintázza. A férj és feleség közötti házastársi kapcsolat az Énekben ily módon az Isten és az Ő népe közötti szeretetkapcsolatot ábrázolja. Ezért az Énekek Énekét olvasva nem csak Salamon és a Sulamit kapcsolatának portréját láthatjuk, hanem Jézus Krisztus, a legnagyobb Salamon, és az ő mennyasszonya, az egyház kapcsolatáét is. Az Énekben lévő kizárólagos, állandó, bensőséges szeretetkapcsolatot szemlélve, egy pillantást vethetünk arra az isteni szent szeretetre, amit Ő meg szeretne velünk osztani. Miközben pedig mi magunk is megtapasztaljuk ezt a házasságot Krisztussal, hirdethetjük a világnak Isten csodálatos szeretetét!

Az Énekek Éneke a legfőbb bibliai kijelentés a szerelem és a házasság teológiájáról. Valóban elértük a Szentek Szentjét, Jahve lángjában égve!

„Drága Uram, add, hogy a szívem és az otthonom mind fényesebben világítson a Te szeretetedben! Ámen.”

Richard M. Davidson


94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi CsabaNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése