2017. május 18., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 18 - CSÜTÖRTÖK - Énekek éneke 6

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 675. nap

Emberi szemszögből nézve olyan kilátástalan volt a nemzet lelki megújulása, mint amilyen reménytelennek látják a lelki megújulást ma Istennek a föld sötét helyein dolgozó szolgái. Krisztus egyháza azonban Isten eszköze az igazság hirdetésére. Isten képessé teszi különleges munka végzésére. Ha hűséges Istenhez, ha engedelmeskedik parancsolatainak, mindent felülmúló erő birtokosa lesz. Ha kitartóan engedelmeskedik, nincs olyan hatalom, amely megállhat vele szemben. Az ellenség erői éppúgy tehetetlenek lesznek, mint ahogy a polyva képtelen ellenállni a forgószélnek.

Az egyházra boldog, dicsőséges nap hajnala virrad, ha magára öltve Krisztus igazságosságát, a bűnnel minden közösséget megtagad.

Isten felszólítja benne hívő hűségeseit, hogy bátorítsák azokat, akiknek nincs hitük és reménységük. Térjetek az Úrhoz, "reménység foglyai"! Kérjetek erőt Istentől, az élő Istentől! Rendíthetetlenül és alázatosan higgyetek abban, hogy meg tud és meg akar menteni! Amikor hitben megragadjuk erejét, csodálatosan megváltoztatja a legreménytelenebb, a legcsüggesztőbb helyzetet is nevének dicsőségére.

Ameddig Elizeus helyről helyre utazott Izráel országában, élénken részt vett a prófétaiskolák fejlesztésében. Ahova csak eljutott, Isten vele volt, szavakat adott, hogy szólja azokat, és hatalmat, hogy csodát műveljen. Egy alkalommal "azt mondták a prófétatanítványok Elizeusnak: Nézd csak, szűk nekünk ez a hely, ahol mi veled lakunk. Hadd menjünk el a Jordánhoz, ott mindegyikünk kivág egy szál fát, és készítünk magunknak helyet, ahol lakjunk" (2Kir 6:1-2). Elizeus elment velük a Jordánhoz. Jelenlétével bátorította a próféták fiait; oktatta őket, sőt még csodát is tett, hogy segítse munkájukat. "De amikor az egyik ledöntött egy szálfát, a fejsze vasa beleesett a vízbe. Akkor felkiáltott, és ezt mondta: Jaj, uram! Pedig ezt is kölcsönkértem! Az Isten embere megkérdezte: Hová esett? Az megmutatta neki a helyet; ő pedig levágott egy darab fát, és odadobta. A fejszevas ekkor úszni kezdett. Elizeus így szólt: Emeld ki! Az pedig kinyújtotta a kezét, és kivette" (2Kir 6:5-7).

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 6

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A hatodik fejezetben található az Énekek énekének három refrénje közül a második, amely a házastársak egyenlőségét, kölcsönösségét, egységét és kölcsönös megbecsülését fejezi ki.  Sulamit ezt mondja férjéről: „Az én szerelmesem az enyém, és én az övé” (2:16, angol ford.: 6:3).

Ez a fejezet tartalmazza Salamon négy dicséretéből a harmadikat is, amellyel leírja szerelme szépségét (a másik hármat lásd: 3:6-11; 4:8-15; 6:13-7:9). Az ötödik versben szereplő  „hatvan királynő és nyolcvan ágyas” kifejezésre utalva egyesek úgy vélik, az Énekek éneke azután íródott, hogy Salamon már többnejűségben élt. Salamon azonban uralkodásának legalább első húsz esztendejében egyetlen feleséggel élt (lásd: 1Kir 3:1; 6:38; 7:1; 8; 9:10; 24) és az Énekek éneke kizárólagos viszonyt feltételez Salamon és Sulamit között (lásd 1:7; 2:2-3, 7, 16; 5:1, 10; 6:3; 7:10; 8:6-7). Ebben a versben Salamon nem azt mondja, hogy ő birtokolja ezeket (királynők, ágyasok, szüzek), hanem inkább azt, hogy vannak, akiknek sok van belőlük, de neki az ő szerelme az egyetlen. Salamon azt állítja, hogy bár sok más nő lehet bármilyen státuszban, az ő szerelmese neki az egyetlen. Isten arra vágyik, hogy őrizzük házasságunk kizárólagosságát.

Salamon ragyogó szavakkal jellemzi feleségét: „szép, mint a hold, tiszta, mint a nap, rettenetes, mint a zászlós tábor” (7. vers). Ellen White az egyház győzelmi diadalának leírására alkalmazza e hasonlatokat: „Amíg egyek maradnak, az egyház előrehalad, s »szép lesz, mint a hold, tiszta, mint a nap és rettenetes, mint a zászlós tábor« (Énekek 6:7). Haladásának semmi sem állhat útjába. Győzelemről győzelemre jut, dicsőségesen teljesíti isteni megbízatását: az evangélium hirdetését(Az apostolok története. Budapest, 2001, Advent Kiadó. 61. oldal; vö. Jel 12:1).

„Ó, Uram, hadd legyen ez egyházad tapasztalata ezekben az utolsó napokban! Ámen.”

Richard M. Davidson

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése