2018. április 22., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 22 - VASÁRNAP - János 19


Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Jézus élete 26. fejezet 1014. nap

26. Kapernaumban

Jézus Kapernaumban lakott, amikor éppen nem utazott az országban szerte-széjjel, és ezért azt "az Ő városaként" emlegették. A város a galileai tenger partján terült el, közel a gyönyörű genezáreti síkság széléhez, sőt szinte rajta.
A tó mély fekvése fenséges déli éghajlatot kölcsönöz a partját szegélyező síkságnak. Krisztus idejében itt pálmák és olajfák virágoztak, gyümölcsösök, szőlőskertek, zöld mezők, ragyogóan, bőségesen nyíló virágok illatoztak, s mindent a sziklákból fakadó patakok öntöztek. A tó partján és a környező dombokon körben városok voltak. A tavat ellepték a halászhajók. Mindenfelé pezsgő, mozgalmas élet folyt.

Kapernaum nagyon alkalmas hely volt arra, hogy a Megváltó munkásságának központja legyen. A Damaszkuszból Jeruzsálembe és Egyiptomba, valamint a Földközi-tengerhez vezető út mentén feküdt, nagy átmenő forgalmat bonyolított le. Számos országból haladtak át utasok a városon, s pihentek meg jártukban-keltükben. Jézus itt minden nemzetiségű, rangú emberrel találkozhatott, a gazdaggal és a hatalmassal csakúgy, mint a szegénnyel és alacsony sorsúval, tanításait más országokba, sok-sok otthonba vitték el. Ez ösztönözte az embereket a próféciák tanulmányozására; a figyelem a Megváltóra irányult, küldetése feltárult a világ előtt.

Bár a Magas Tanács Jézus ellen tevékenykedett, a nép élénk figyelemmel kísérte küldetésének kibontakozását. Az egész menny érdeklődése is ide irányult. Angyalok készítették elő szolgálatának útját, megindították az emberek szívét, s a Megváltóhoz vonták őket.

Kapernaumban a királyi ember fia tanúsította Krisztus hatalmát, akit meggyógyított. Az udvari tiszt és házanépe örömmel tettek bizonyságot hitükről. Amikor megtudták, hogy maga a Tanító közöttük van, az egész város megmozdult. Tömegek igyekeztek színe elé. Szombaton annyi ember özönlött a zsinagógába, hogy sokaknak vissza kellett fordulniuk, mert nem fértek be.

Mai Bibliai szakasz: János 19

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:

Új protestáns fordítás:

Nem azt a fiút feszítették keresztre, akit kellett volna! Hogyan tudott Izrael egész nemzete egy ilyen drasztikus hibát elkövetni? Minden zsidó férfi évente egyszer elzarándokolt Jeruzsálembe a Páska ünnepére. Izrael két lehetőség közül választhatott, két férfi közül, és mindkettő „az apa fia" volt. Hogyan lehetett ez? A Barabbás név a „bar” és az „abbas” szóból ered. A „bar” azt jelenti, hogy fia, az „abbas” pedig azt, hogy az apáé.

Azon a napon szabadon bocsátották azt az „apa fiát”, aki halált érdemelt volna a másik két rablóval együtt. Helyette az Atya Fiát, a Názáreti Jézust, akiben Pilátus nem talált halálra való okot, és aki tökéletes bűntelen életet élt, szegezték keresztre azon a pénteken. Megfordítva is igaz, mert biztosan tudjuk, hogy nem a megfelelő „apa fiát” engedték szabadon azon a napon. Az Atya igazi Fiát pedig keresztre feszítették.

Jézus három látszatpert szenvedett végig, mielőtt meghalt volna. De vajon ki volt a vádlottak padján Jézus keresztre feszítése idején? Jézus ezt mondja Jn 12:31-ben: „Most megy végbe az ítélet e világ felett” (új prot. ford.) A kereszt a legvilágosabb kinyilatkoztatás ISTEN szerető szívéről, de azt is egészen szemléletesen mutatja, mi a rossz a világunkban. A kereszten minden ember és minden birodalom bűnös természete felett született ítélet, Jézus pedig saját testében szenvedte el a kárhoztatást minden gonoszságért. A kereszt vádemelés minden erőszak, uzsora, lázadás, kényszerítő és erőszakos vallás ellen, minden bűnbakkeresés, és minden sátáni terület ellen, ahol a vádoló, elítélő lelkület uralkodik a maga szégyenteljes csalásaival.

A kereszten Jézus A MI bűneinkért halt meg. Konkrétan: HELYETTÜNK. Ennél azonban még sokkal többet tett! Jézus úgy halt meg, mint a bűneink hordozója. Ő bűnné lett értünk (2Kor 5:21). Gal 3:13 szerint pedig „átokká lett értünk” (új prot. ford). Sok keresztény úgy gondolja, Jézus azért jött a földre, hogy megtanítsa az embereknek, miként juthatnak a mennybe. Ez a félreértés csökkenti a kereszt értékét, hiszen azt csupán egy eszköznek tekinti, ami által a mennybe juthatunk. Pedig nem így van! Jézus kereszthalála ennél sokkal többet jelent!

Csak János evangéliuma jegyzi fel azt a jelenetet, hogy egy katona átlyukasztotta Jézus oldalát, „amelyből azonnal vér és víz jött ki” (34. vers). A kereszten Jézus vérét ontotta, ami annak jelképe, hogy Isten Fia életét adta azért, hogy nekünk életünk legyen. Vére átitatta a talajt ott a keresztfa körül. Hálás szívvel fogadjuk el ezt a vért, amely értünk ontatott! Szomjazod a szabadulást és az üdvösséget? Jézus hív, hogy jöjj Hozzá, igyál, és meríts vizet örömmel a szabadító kútfejéből!
 

Christopher Bullock

142. heti olvasmány a JÉZUS ÉLETE  26-27. fejezeteihez (április 22 –28.).

Jézusnak az volt a célja, hogy megmentsen mindenkit, akit csak lehet. Magához vonzotta az embereket, nem az által, hogy megpróbálta magára felhívni a figyelmet, vagy másnak lenni, mint a többiek, hanem az által, hogy az igazságot tanította elrejthetetlen szeretettel. „Arcának szépsége, nagyszerű jelleme, és mindenekfelett a tekintetében és hangjában megnyilvánuló szeretet Hozzá vonzott mindenkit, akit még nem keményített meg a hitetlenség. Ha nem kedves, együttérző lelkületet sugárzott volna minden pillantása és szava, nem vonzotta volna Magához az óriási tömegeket úgy, ahogyan tette.”

Sátán és a démonai mindent megtettek, hogy eltereljék a figyelmet, előítéleteket keltsenek az emberekben és becsapják őket, hogy ezáltal ne részesülhessenek az Igazságban, amely szabaddá tenné őket. Ők ismét nagy erőkkel ezen fognak dolgozni Isten végső munkája ellen. Azonban a Szentlélek is ki fog áradni nagy erővel. Isten népe Jézus lelkével telik be, és ugyanazt a munkát fogja végezni, amit Jézus végzett. És akkor Jézus eljön újra, hogy hazavigye gyermekeit.

Jeanne Johnson
Hermiston Hetednapi Adventista Egyház
Oregon, USA
Fordította Gősi Csaba


1 megjegyzés: