2021. február 10., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 10 - SZERDA - Dániel 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 35. fejezet 2036. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

35. fejezet (4. rész) – Az igazi istenismeret

A föld nem önmagában rejlő képesség folytán termi meg évről évre gyümölcsét, és folytatja pályáját a nap körül. A Végtelen Lény keze szüntelenül vezérli ezt a bolygót. Folytonosan érvényesülő hatalma tartja a földet körforgásban. Istennek van gondja arra is, hogy a nap felkeljen az égen. Ő tárja ki a menny "ablakait", és ad esőt.

"Olyan havat ád, mint a gyapjú,

És szórja a deret, mint a port."

"Szavára víz-zúgás támad az égben,

És felhők emelkednek fel a föld határairól;

Villámlásokat készít az esőnek,

És kihozza a szelet az ő rejtekhelyéből"

(Zsolt 147:16; Jer 10:13).

Az Ő hatalma által virul a növényvilág, bújik ki minden levél, nyílik ki minden virág, érik meg minden gyümölcs.

Nem lehet teljesen megérteni az emberi test működését, amely a legnagyobb koponyát is zavarba ejtő titkokat rejt magában. Nem azért ver a pulzus és követi egyik lélegzetvétel a másikat, mert egy valamikor elindított gépezet folytatja munkáját. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk. Az élő szervezetben dobogó szívet, a lüktető pulzust, az összes idegszálat és izmot a mindig jelenlevő Isten hatalma tartja rendszerben és működésben.

A Biblia tanúsítja, hogy Isten a magasságban - szent helyén - van, de nem tétlenül, hallgatagon és magányosan, hanem tízezerszer tízezer és ezerszer ezer szent lény veszi körül. Mind az Ő parancsára várnak. E hírvivőkön keresztül eleven kapcsolatot tart fenn birodalmának minden részével. Lelke által mindenütt jelen van. Lelke és az angyalok által szolgál az emberek fiainak.

A nyugtalan föld felett trónol az Úr; isteni tekintete előtt minden nyitva van; és a felséges és békés örökkévalóságból a legjobb belátása szerint kormányoz.

"Az embernek nincs hatalmában az ő útja,

És egyetlen járókelő sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!"

"Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből...

Minden te utaidban megismered őt;

Akkor ő igazgatja a te utaidat."

"Az Úr szemmel tartja az Őt félőket,

Az Ő kegyelmében bízókat,

Hogy kimentse lelküket a halálból,És az éhségben is eltartsa őket."

"Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed;

Az emberek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek."

"Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, s reménysége van az Úrban, az Ő Istenében."

"A Te kegyelmeddel, oh Uram teljes e föld."

Szereted "az igazságot és törvényt".

Te vagy "e föld minden szélének És a messze tengernek bizodalma:

Aki hegyeket épít erejével,

Körül van övezve hatalommal;

Aki lecsillapítja a tengerek zúgását...

És a népek háborgását."

"A napkelet és nyugot határait megörvendezteted!

Megkoronázod az esztendőt jóvoltoddal, és a nyomdokaidon kövérség fakad."

"Az Úr megtámogat minden elesendőt,

És felegyenesít minden meggörnyedtet.

Mindenki szemei tereád vigyáznak,

És te idejében megadod eledelüket.

Megnyitod a te kezedet,

És megelégítesz minden élőt ingyen"

(Jer 10:23; Péld 3:5; Zsolt 33:18-19; 36:8;

146:5; 119:64; 33:5; 65:5-7, 8, 11; 145:14-16).

Mai Bibliai szakasz: Dániel 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%202&version=NT-HU

Ez a fejezet Dánielnek egyik olyan visszaemlékezése, amelyet arám nyelven írt azért, hogy a leírtak igazságát ellenőrizni tudják az arám nyelven beszélő udvari tisztviselők, és ha szükséges, le tudják fordítani babiloni nyelvre is. Kétnyelvű ékírásos szövegek valóban léteztek abban az időben. 

Dániel még nem fejezte be tanulmányait a babiloni egyetemen Nabukodonozor uralkodásának második évéig, amikor Isten egy álmot adott a királynak, amely nagyon felzaklatta őt (1. vers). A diktátorok nem mindig bíztak meg önmagukban, és a körülöttük élők sem bíztak meg bennük. Azokban a napokban egy diktátor félt attól, amit a jövendőmondók mondtak arról, hogy mit tegyen, és mit ne tegyen. De ezek a jövendőmondók csalók voltak, akik jövendöléseiket az éves naptárból merítették és úgy mutatták be, mint sajátjukat. Ez a gyakorlat létezett már a Kr.e. 13. századtól kezdődően. De Nabukodonozornak nem volt tudomása erről. Ezért, amikor Isten álmot adott neki, és a jövendőmondók nem tudták megmondani, hogy mi volt ez az álom, csalásuk lelepleződött.   

A király babiloni nyelven beszélt és azt mondta, hogy türelmetlen, és haladéktalanul tudni akarja az álmot (3. vers). A jövendőmondók rájöttek, hogy bajban vannak, és átváltottak arám nyelvre, mert akkor egy diplomáciai fordítót kell keríteni, aki „értelmezi” az álmot. Ez késleltette volna a dolgokat és időt biztosított volna számukra. Dániel folyékonyan beszélt arámul, és értette, hogy mi történik. A király az álmot és annak értelmezését a jövendőmondóktól várta, és azzal fenyegette őket, hogy ha nem teljesítik a parancsot, „darabokra tépetnek, és házaik szemétdombokká tétetnek” (lásd 5. vers). Az asszír és babiloni királyok kegyetlenek voltak, ahogy Lákis bevételének a jelenete mutatja Szanhérib ninivei palotájának a falán.  

Amikor Nabukodonozor azzal vádolja a jövendőmondókat, hogy csak időt akarnak nyerni (8. vers), elmondják az igazat, de azzal védekeznek, hogy „nincs ember a földön, aki a király dolgát megjelenthesse” (10. vers), kivéve „az istenek, akik nem lakoznak együtt az emberekkel” (11. vers). Ekkor lépett elő Dániel és kérte, hogy beszélhessen a királlyal (15. vers). Kérte a barátait, hogy imádkozzanak vele ezért a dologért (17-18. vers). Isten meghallgatta imáikat, és megmutatta Dánielnek az álmot és annak értelmezését is (19. vers). Az álom nyomán Dániel rájött arra, hogy a történelem minden birodalma el fog bukni. Az Szentírás szorgos kutatójaként megértette azt, hogy Isten véget vet minden politikai hatalomnak, miután idejük lejár (20-21. vers). A kumráni barlangokban talált tekercsek ugyanazt mondják el, mint a héber szöveg, amelyből jelen Bibliánkat is fordították.  

Dániel – gondolatban – összerakta azokat az álomról való elképzeléseket, amelyekről Mózes azt mondta 1Móz 31-ben, 2Móz 3-ban és Jób 12-ben, hogy a Felséges Isten beleavatkozik a világ történelemébe és az egymást követő birodalmak ügyeibe. Az álombeli szobor arany feje Nabukodonozor Babilonját jelképezi (37. vers). Utána következett az ezüsttel jelképezett Médó-Perzsia (39. vers), amelynek bukása után érkezett el a rézzel jelképezett görög birodalom ideje (39. vers). Ennek bukása után Róma „vas birodalma” következik, amelyet „Szent római birodalomnak” is neveznek, mivel a középkorban a római katolikus egyház vallásos irányultságát tette magáévá (40. vers). Ez a váltás Kr.u. 538-ban történik meg, amikor Justinianus császár elrendelte, hogy a pénzérméken abban az évben ne úgy jelenjen meg, mint egy harcos, vagy katona lóháton és lándzsával a kezében, hanem, mint egy teológus, aki egy keresztet tart a kezében.

Az utolsó „agyag és vas” birodalom (41-43. vers), úgy ér véget, amint az összes többi. Azoknak a királyoknak az ideje (cserép és vas korszaka) a vég idejéig fog kiterjedni. Ekkor egy kő fog megjelenni és le fogja rombolni a szobrot, amelyet Nabukodonozor álmában látott, és a menny Istene egy olyan országot alapít, amelynek soha nem lesz vége (44. vers). Amikor Nabukodonozor ezt meghallotta, arcra borult Dániel előtt (45-47. vers). A még mindig újonc Dánielt előléptetik, hogy a babiloni bölcsek vezetője legyen. Dániel soha nem fejezte be a három éves babiloni egyetemet, és soha nem diplomázott le (48. vers). A király udvarába vitték, ahol azt kérte, hogy a barátait is léptessék elő, akik a babiloni tartomány gondviselőivé lettek. Ők sem fejezték be a három éves képzésüket a babiloni egyetemen (49. vers). Ismeretüket, bölcsességüket és tudásukat Istentől kapták.   

Drága Istenünk!

A végidőben élünk és tudjuk, hogy a te Fiad, a korszakok Kősziklája nemsokára érkezik. Úgy jön majd, mint királyok Királya és uraknak Ura, hogy betöltse a földet dicsőségével. Rejtőzzük el Őbenne! Ámen!

Koot van Wyk 

288. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  35. fejezetéhez (február 7-13.).

Azért, hogy mélyen megérthessük Isten jellemét, Ő kész és elérhető erőforrásokkal ajándékozott meg minket: a természettel és Jézus ismeretével. Biztosíts lehetőséget a családodnak, hogy mindkettőt megtapasztalja! Manapság a világban is nagy nyomás van, hogy a gyerekek naponta több órát szabad levegőn töltsenek, mivel láthatóak ennek a jellem- és egészségépítő hatásai. A keresztény családoknak még jobban hasznára válik a természetben töltött idő, hiszen a keresztény növekedésünket segítendő, a természettől tanulható leckékre összpontosíthatunk. Jézus példázatai közül sokat a természetből vett, ezzel egyértelműen mutatva, hogy a fiatalsága során hosszú órákat töltött nemcsak játékkal, hanem megfigyeléssel és az életbe való átültetéssel. A nyugalomban eltöltött idő, miközben a természetben meglévő leckéket szemléljük, sokkal jobban kifizetődik mint a ráfordított idő. A szülők segíthetik a gyermekeiket, hogy megtanulják a leckéken keresztül az Isten által teremtett világ törvényeit, a szorgalmas munkálkodást, hogy az élőlények hogyan vannak egymás áldására, stb. Olyan alkalmakkor, amikor az időjárásnak vagy a korlátozásoknak köszönhetően nem lehet kimenni, a természetet továbbra is lehet tanulmányozni olyan tevékenységeken keresztül, mint a szobanövények gondozása, vagy madarak megfigyelése ablakon keresztül. Ha a körülöttünk lévő teremtett világgal lépünk kapcsolatba, a gondolataink Istenre terelődnek és ez úgy fejleszti a jellemet, ami más módon nem lehetséges.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: