2021. február 9., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 9 - KEDD - Dániel 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 35. fejezet 2035. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

35. fejezet (3. rész) – Az igazi istenismeret

A föld teremtése

A teremtést nem lehet tudományosan megmagyarázni. Vajon melyik tudomány tudja megmagyarázni az élet titkát?

"Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő" (Zsid 11:3).

"Ki a világosságot alkotom

És a sötétséget teremtem

Én vagyok az Úr, aki mindezt cselekszem!"

"Én alkotám a földet,

És az embert rajta én teremtém,

Én terjesztém ki kezeimmel az egeket,

És minden seregöket én állatám elő."

"Ha én szólítom őket, mind itt állnak"

(Ésa 45:7, 12; 48:13).

Isten a föld teremtésénél nem volt ráutalva korábban létező anyagra. "Ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott" (Zsolt 33:9). Minden dolog - anyagi és lelki - egyaránt Jahve parancsára állt elő, hogy szándékát szolgálja. Szájának leheletére jött létre az ég és összes serege, a föld és minden, ami rajta van.

Az ember teremtésekor egy személyes Isten cselekvő ereje nyilatkozott meg. Amikor Isten saját képére megteremtette az embert, az emberi test formája és egész felépítése tökéletes volt. Éppen csak élet nem volt benne. S akkor a személyes Isten, akinek élete van önmagában, ebbe a testbe belelehelte az élet leheletét, és az ember élő, értelmes lénnyé lett. Az emberi szervezet minden része működésbe lépett. Szíve, ütő- és vivőerei, nyelve, keze, lába, érzékszervei, értelmi képességei mind elkezdték munkájukat, és Isten mindennek törvényt szabott. Az ember élő lélekké lett. A személyes Isten Krisztus, az Ige által teremtette az embert; és felruházta őt értelemmel és erővel.

Csontjaink sem voltak elrejtve előtte, amikor titokban formálódtunk. Ő látta már formátlan csontjainkat is, és könyvében minden tagunk fel volt jegyezve, amikor még meg sem voltak.

Isten azt akarta, hogy az ember - a teremtés koronája - minden alacsonyabb rendű lényt megelőzően fejezze ki az Ő gondolatát és nyilatkoztassa ki dicsőségét. Az embernek azonban nem szabad istenítenie önmagát.

"Vígan énekelj az Úrnak...

Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel;

Menjetek elébe vígassággal.

Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten;

Ő alkotott minket és nem magunk;

Az ő népe és az ő legelőinek juhai vagyunk.

Menjetek be az ő kapuin hálaadással,

Tornácaiba dicséretekkel;

Adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét!"

Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket,

És boruljatok le az ő szent hegyén;

Mert szent az Úr, a mi Istenünk!" (Zsolt 100:1-4; 99:9).

Isten állandóan munkálkodik. Fenntartja és szolgálatába állítja alkotásait. A természet törvényei útján eszközeiként alkalmazza őket. Nem önműködőek. A természet munkája tanúsítja egy olyan lény tudatos jelenlétét és aktív szerepét, aki mindent akarata szerint működtet.

"Uram! örökké

Megmarad a te igéd a mennyben.

Nemzedékről nemzedékre van a te igazságod,

Te erősítetted meg a földet, és áll az.

A te ítéleteid szerint áll minden ma is;

Mert minden, ami van, tenéked szolgál."

"Mind megteszi az Úr, amit akar:

Az egekben és a földön,

A vizekben és minden mélységben."

Ő "parancsolt és előállottak ők.

Örök időre állította fel őket;

Törvényt szabott, és nem tér el attól"

(Zsolt 119:89-91; 135:6; 148:5-6).

 

Mai Bibliai szakasz: Dániel 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%201&version=NT-HU

Ha valaki úgy gondolja, hogy Dániel könyvének első hat fejezete kizárólag történeti leírás, nincs igaza. Sokkal inkább próféciákkal keretezett történelem Júda királyainak rövid uralkodásáról, Nabukodonozorról és az egyiptomi fáraóról. 

Amikor Dániel később megírta tapasztalatát, ami a könyv első fejezete lett, a legtragikusabb tapasztalat akkor kezdődött, amikor Nabukodonozor eljött, és elhurcolta őt Babilonba a Templom berendezési tárgyaival együtt (2. vers). A jó kinézetű és intelligensnek mutatkozó fiatalokat, akik a király udvarában szolgálhattak, el kellett vinni (4. vers). Dániel jóképű és okos fiatalember volt, ezért őt is elvitték.  

Dániel visszaemlékezett arra, ahogyan őt és három barátját babiloni, asszír, sumér és egyéb nyelvekre tanították, és ezen népek irodalmával megismertették. Naponta le kellett ülnie barátaival nyelvtant és a különböző ékírásos szavak jelentését tanulni, amelyeket a régészek a ninivei könyvtár szövegeiben megtaláltak.  

A babiloni egyetem három éves volt (5. vers). A legjobb matematikusok, csillagászok, történészek, irodalom tanárok oktatták Dánielt és barátait minden nap. Aztán babiloni neveket kaptak. Dániel neve azt jelentette, hogy „Isten a bírám”, de a Baltazár nevet kapta, ami a hatalmas babiloni Istenre, „Bél”-re utalt, azért, hogy megalázza ezt az újonc tanulót. Ananiás neve azt jelentette, hogy „Isten jóságos”, de a parancsnok Sidrákra változtatta. Misáel nevének jelentése „az, aki Istenhez tartozik”, amit Misákra változtattak. Azariás azt jelentette, hogy „Jahve megsegít”, amit Abednégóra változtattak. Ezek a babiloni nevek így vagy úgy, de arra utaltak, hogy ők a babiloni istenek szolgái. Ez nagy megaláztatást jelentett a héber fiataloknak.

Dánielnek és társainak a király asztalánál kellett étkeznie, ami számukra gondot jelentett. Dániel nagyon élénken visszaemlékezett rá, amikor később erről írt. Azzal találták szembe magukat, hogy olyan dolgokat egyenek, amit a babiloni király szeretett. Azért, hogy jobban megértsük a helyzetet meg kell kérdeznünk, hogy mit evett a babiloni király. A válasz jó forrása lehet a homéroszi szöveg, amelyben egy jövendőmondó elmondja a királynak, hogy mit egyen és mit ne egyen az év 360 napjának bizonyos napjain. Ez a szöveg feljegyzi, hogy a király disznóhúst, marhahúst és halat evett. Egy korábbi szöveg ráadásként a mogyorós pelét is tartalmazza (NÍG.GIG).

Dániel és társai bajban voltak. Hitpróbáló döntések előtt álltak, és gyorsan kellett dönteniük. A király bort is ivott (8. vers) és Dániel tudta, hogy az alkohol és a tanulás nem illenek egymáshoz. Amikor a Biblia negatív módon viszonyul a borhoz, akkor ez az alkoholos borra vonatkozik, amikor pozitívan, akkor a mustra és a szőlőlére. Jeremiás siralmai 2:11-12-ben a kisgyermekek kenyeret és bort kértek anyjuktól. Melyik anyuka adna alkoholt kisgyermekének? „Ha uralkodóval együtt ülsz le enni, jól gondold meg, mi van előtted” (Péld 23:1 – új prot. ford.). „Ne kívánd jó falatjait, mert csalétek az!” (Péld 23:3 – új prot. ford.). „Ne nézd a bort, hogyan vöröslik, hogyan gyöngyözik a pohárban. Bizony simán lecsúszik az! De végül megcsíp, mint a kígyó, megmar, mint a vipera. Szemed zavaros dolgokat lát, te magad pedig összevissza beszélsz” (Péld 23:31-33 – új prot. ford.).

Édesapja szavai visszhangozhattak Dániel fülében, ahogy otthon ilyen szövegeket olvashatott neki, ezért „elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével és azzal a borral, amit ő szokott inni” (8. vers). Dániel édesapja a reggeli áhítatokon a szent Írásokból olvasott fel neki, és ezek segítették Dánielt abban, hogy ilyen józan döntést hozzon. „Egy árucikk lehetek a babiloni király számára, de a lelkem és az elmém soha!” Istennek tetszett Dániel döntése, és megáldotta az Istenben való hitben megtett lépéséért. A főudvarmester megkedvelte őt (9. vers). Dániel azt kérte, hogy ő és társai vegetáriánus ételt kapjanak és vizet. Kérését teljesítették és zöldségeket kaptak (16. vers). Isten elégedett volt a négy fiatalemberrel és adott nekik bölcsességet és értelmet a tudományok minden ágazatában, és ezen felül is kaptak bölcsességet, Dániel megkapta az álmok és látomások értelmezésének a képességét is (17. vers).  

Amikor a vizsga elérkezett, és Nabukodonozor elbeszélgetett velük, senkit sem talált hozzájuk hasonlót, ezért azonnal alkalmazásba vette őket (20. vesr). Mivel Isten értelmet és bölcsességet adott nekik, Nabukodonozor tízszerte jobbaknak találta őket, mint az addig szolgálatában levő mágusait és varázslóit (20. vers). Dániel azzal fejezi be személyes történetét, hogy elmondja: Babilonban szolgált Círus király első esztendejéig (21. vers), ami Kr. e. 538-ban volt. Ha 16 éves volt fogsága kezdetén, 83 évesen fejezte be karrierjét. Héberül írt, mert így közölhette az otthoniakkal egyetemi és egyéb babiloni tapasztalatait.

Drága Istenünk!

Dániel önmagáról szóló története nem zár ki téged. A te kezed előtte, mellette és mögötte volt minden időben. Vágyunk arra, hogy bennünket is ugyanígy átölelj, élő Istenünk, hogy mi is jó döntéseket hozzunk meg azzal, hogy hitben kiállunk melletted! Ámen.

Koot van Wyk

288. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  35. fejezetéhez (február 7-13.).

Azért, hogy mélyen megérthessük Isten jellemét, Ő kész és elérhető erőforrásokkal ajándékozott meg minket: a természettel és Jézus ismeretével. Biztosíts lehetőséget a családodnak, hogy mindkettőt megtapasztalja! Manapság a világban is nagy nyomás van, hogy a gyerekek naponta több órát szabad levegőn töltsenek, mivel láthatóak ennek a jellem- és egészségépítő hatásai. A keresztény családoknak még jobban hasznára válik a természetben töltött idő, hiszen a keresztény növekedésünket segítendő, a természettől tanulható leckékre összpontosíthatunk. Jézus példázatai közül sokat a természetből vett, ezzel egyértelműen mutatva, hogy a fiatalsága során hosszú órákat töltött nemcsak játékkal, hanem megfigyeléssel és az életbe való átültetéssel. A nyugalomban eltöltött idő, miközben a természetben meglévő leckéket szemléljük, sokkal jobban kifizetődik mint a ráfordított idő. A szülők segíthetik a gyermekeiket, hogy megtanulják a leckéken keresztül az Isten által teremtett világ törvényeit, a szorgalmas munkálkodást, hogy az élőlények hogyan vannak egymás áldására, stb. Olyan alkalmakkor, amikor az időjárásnak vagy a korlátozásoknak köszönhetően nem lehet kimenni, a természetet továbbra is lehet tanulmányozni olyan tevékenységeken keresztül, mint a szobanövények gondozása, vagy madarak megfigyelése ablakon keresztül. Ha a körülöttünk lévő teremtett világgal lépünk kapcsolatba, a gondolataink Istenre terelődnek és ez úgy fejleszti a jellemet, ami más módon nem lehetséges.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: