2021. február 7., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 7 - VASÁRNAP - Ezékiel 47

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 35. fejezet 2033. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

35. fejezet (1. rész) – Az igazi istenismeret

Megváltónkhoz hasonlóan azért vagyunk ezen a világon, hogy Istennek szolgáljunk. Azért vagyunk itt, hogy Istenhez hasonlókká váljunk jellemben, és hogy szolgáló életünkkel kinyilatkoztassuk Őt a világnak. Ahhoz, hogy Isten munkatársaivá legyünk, ahhoz, hogy képmására átformálódjunk, és hogy be tudjuk mutatni jellemét, jól kell ismernünk Őt. Úgy kell megismernünk, ahogy kinyilatkoztatja önmagát.

Az istenismeret minden igazi műveltség és minden igazi szolgálat alapja. Ez az egyedüli valóságos védelem a kísértés ellen. Egyedül ez tehet bennünket jellemben Istenhez hasonlóvá.

Ez az az ismeret, amire szükségük van mindazoknak, akik embertársaik felemelkedésén dolgoznak. A jellem átalakulása, az élet tisztasága, a szolgálat hatékonysága, a helyes elvekhez való ragaszkodás - mind az igaz istenismeret függvénye. Ez az ismeret elengedhetetlen mind a jelen, mind az eljövendő életre való felkészülésben.

"A Szentnek ismerete az eszesség" (Péld 9:10).

Az Ő megismertetése által Isten "mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való" (2Pt 1:3).

"Az pedig az örök élet - mondta Jézus -, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust" (Jn 17:3).

"Ezt mondja az Úr:

Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével,

Az erős se dicsekedjék az erejével,

A gazdag se dicsekedjék gazdagságával;

Hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik,

Hogy értelmes és ismer engem,

Hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet,

Ítéletet és igazságot gyakorlok e földön;

Mert ezekben telik kedvem,

Azt mondja az Úr" (Jer 9:23-24).

Szükséges tanulmányoznunk azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyeket Isten önmagáról

adott.

"Bízd csak azért magadat őreá,

És légy békességben:

Ezekből jó származik reád.

Végy csak oktatást az ő szájából,

És vésd szívedbe az ő beszédeit...

És akkor a Mindenható lesz a te nemes érced...

Bizony akkor a Mindenhatóban gyönyörködöl,

És a te arcodat Istenhez emeled.

Hozzá könyörögsz, és meghallgat téged.

És lefizeted fogadásaidat.

Mihelyt valamit elgondolsz,

Sikerül az néked,

És a te utaidon világosság fénylik.

Hogyha megaláznak, felmagasztalásnak mondod azt,

És Ő az alázatost megtartja" (Jób 22:21-29).

"Ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megértetvén megláttatik" (Róm 1:20).

Abból, ami a természet dolgaiból most látható, csupán halvány fogalmat alkothatunk az Éden dicsőségéről. A bűn elrontotta a föld szépségét; mindenen láthatók munkájának nyomai. Mégis sok minden megmaradt, ami szép. A természet tanúsítja, hogy az a Valaki, akinek hatalma végtelen, jósága, irgalma, szeretete nagy, teremtette a földet, és betöltötte élettel és boldogsággal. Megrontott állapotában is minden a Mester, a nagy Művész keze munkáját hirdeti. Bármerre fordulunk, Isten hangját hallhatjuk, és jóságának tanújeleit láthatjuk.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 47

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2047&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2047&version=NT-HU

Ezékiel könyvének 47. fejezete folytatja Izrael megújult Templomának, fővárosának és országának történetét. Egy olyan száraz országban, mint Izrael, a víz minden formájában egy létszükséglet. Ezékiel élénk képet fest arról, hogy Istennek milyen megoldása van a víz problémára. A helyreállított Izraelben Isten jelenléte valóságos és minden szükséglet kielégítéséről gondoskodik, beleértve a vizet is. Egy kis erecskeként kezdődik a Templom keleti kapujánál, és elkezd folyni a sivatag felé. Kevéssel több mint egy mérföld távolság után a kis erecske egy hatalmas folyóvá duzzad. Ez a folyó tovább halad, és felfrissíti a sós vizű Holt-tengert. Ez az Istentől jövő víz életet fakaszt. Fák növekednek, és gyümölcsöt teremnek hónapról-hónapra. A halak annyira elszaporodnak, hogy a halászok bőséges zsákmánynak örülhetnek. Az egész föld áldásban részesül az Isten jelenlétéből származó víznek köszönhetően.  

Noha ezek az események soha sem valósultak meg szó szerint Izrael életében, ez egy olyan erőteljes kép, hogy a Biblia későbbi írói ezt használják fel azoknak a lelki áldásoknak a leírására, amelyeket Isten ad. Jézus is alkalmazza ezt Jn 7:37-39-ben. Azt mondja, hogy a víz a Szentlélekre utal, aki a hívő embereknek adatik. A látomás fonalát János is felveszi Jelenések 22:1-2-ben, ahol az új földet bemutatja. Micsoda erőteljes kép azokról az áldásokról, amelyek Isten jelenlétéből származnak!

Ez a fejezet az ország területének Izrael tizenkét törzse közötti felosztásával is foglakozik. A határok nagyon megközelítik azt, amit 4Móz 34:1-2 megad, de egy különbség nagyon szembetűnő. Miközben Mózes 4. könyvében csak a származás szerinti izraelitáknak adnak földet, de a helyreállított országban, amiről Ezékiel ír, az idegennek és jövevénynek is, ha gyermeket szülnek az országban. A nem izraeliták az izraelitákkal együtt kapnak földet, ami egy további bizonyítéka Isten kegyelmének, akinek a példáját a mások iránti irgalmasságban nekünk is követnünk kell. 

Jon Dybdahl

288. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  35. fejezetéhez (február 7-13.).

Azért, hogy mélyen megérthessük Isten jellemét, Ő kész és elérhető erőforrásokkal ajándékozott meg minket: a természettel és Jézus ismeretével. Biztosíts lehetőséget a családodnak, hogy mindkettőt megtapasztalja! Manapság a világban is nagy nyomás van, hogy a gyerekek naponta több órát szabad levegőn töltsenek, mivel láthatóak ennek a jellem- és egészségépítő hatásai. A keresztény családoknak még jobban hasznára válik a természetben töltött idő, hiszen a keresztény növekedésünket segítendő, a természettől tanulható leckékre összpontosíthatunk. Jézus példázatai közül sokat a természetből vett, ezzel egyértelműen mutatva, hogy a fiatalsága során hosszú órákat töltött nemcsak játékkal, hanem megfigyeléssel és az életbe való átültetéssel. A nyugalomban eltöltött idő, miközben a természetben meglévő leckéket szemléljük, sokkal jobban kifizetődik mint a ráfordított idő. A szülők segíthetik a gyermekeiket, hogy megtanulják a leckéken keresztül az Isten által teremtett világ törvényeit, a szorgalmas munkálkodást, hogy az élőlények hogyan vannak egymás áldására, stb. Olyan alkalmakkor, amikor az időjárásnak vagy a korlátozásoknak köszönhetően nem lehet kimenni, a természetet továbbra is lehet tanulmányozni olyan tevékenységeken keresztül, mint a szobanövények gondozása, vagy madarak megfigyelése ablakon keresztül. Ha a körülöttünk lévő teremtett világgal lépünk kapcsolatba, a gondolataink Istenre terelődnek és ez úgy fejleszti a jellemet, ami más módon nem lehetséges.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: