2021. február 17., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 17 - SZERDA - Dániel 9

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 36. fejezet 2043. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

36. fejezet (4. rész) – A spekulatív ismeret veszélye

Azokból az ábrázolásokból, amelyeket a Szentlélek adott a prófétáknak, tanuljuk meg, mily nagy is a mi Istenünk! Ésaiás próféta ezt írja:

"Uzzijá király halála évében láttam az Urat, magasra emelt trónon ülve. Palástja betöltötte a templomot. Szeráfok álltak mellette, hat-hat szárnya volt mindegyiknek: kettővel arcát takarta el, kettővel lábát fedte be, kettővel pedig repült. Így kiáltott egyik a másiknak: Szent, szent, szent a Seregek Ura, dicsősége betölti az egész földet! A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel.

Ekkor megszólaltam: Jaj nekem! Elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Hiszen a Királyt, a Seregek Urát látták szemeim.

És hozzám repült az egyik szeráf, kezében parázs volt, amelyet fogóval vett le az oltárról. Számhoz érintette, és ezt mondta: Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve" (Ésa 6:1-7 - új prot. ford.).

"Nincs hozzád hasonló, Uram!

Nagy vagy és nagy a te neved A te hatalmadért!

Ki ne félne tőled, nemzetek királya?"

"Te ismered ülésemet és felkelésemet,

Messziről érted gondolatomat.

Járásomra és fekvésemre ügyelsz,

Minden utamat jól tudod.

Mikor még nyelvemen sincs a szó,

Immár egészen érted azt, Uram!

Elől és hátul körülzártál engem,

És fölöttem tartod kezedet.

Csodálatos előttem e tudás,

Magasságos, nem érthetem azt" (Jer 10:6-7; Zsolt 139:1-6).

Mai Bibliai szakasz: Dániel 9

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%209&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%209&version=NT-HU

Megerősítve azt a tényt, hogy Gobryas-t Círus tette királlyá Babilon felett, Dániel Gobryas uralkodói nevét – a méd Dárius – alkalmazza, aki „királlyá tétetett vala a Káldeusok országán” (1. vers). Most, hogy túl volt a 6. fejezet eseményein, az oroszlánok vermével kapcsolatos tapasztalaton, Dániel elkezdte tanulmányozni Jeremiás próféta jövendöléseit, amelyekből megértette, hogy „hetven esztendőnek kell eltelni Jeruzsálem omladékain” (2. vers). A próféták nem mindig értenek meg mindent és időnként zavarba ejtik őket olyan dolgok, amelyekről más próféták beszéltek. 

Korábbi álmaiból Dániel megláthatta Isten kezét a történelemben. Most azonban az a kérdés foglalkoztatta, hogy a Jeremiás által említett hetven év mikor jár le és Jeruzsálemet mikor építik újjá. Ha Jeruzsálem továbbra is romokban marad, mikor lesz ennek vége? Ezért meg kellett kérdeznie, hogy mi fog történni ezután. Tehát az Úrhoz fordult és hozzá esedezett (3. vers). Böjtölt és bűnvallomást tett (4. vers), amibe önmagát is besorolta: „Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk” (5. vers). „eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtől. És nem hallgatánk a te szolgáidra, a prófétákra” (6. vers). Ez egy olyan probléma, amivel mi is gyakran találkozunk napjainkban.  

A fogság bűneik miatt következett be (7. vers), és mindnyájukat szégyen borította (8. vers). De mégis fellázadtak. Dániel kegyelemért és bocsánatért könyörög Istenhez (9. vers). Felsorolja neki szombatrontásaikat és törvényszegéseiket, a prófétaság Lelkének elutasítását (10. vers) és azt hogy megtagadták az Istennek való engedelmességet (11. vers). A csapás mindennek a következménye (12. vers), de a csapás ellenére sem tértek vissza Istenhez és nem figyeltek igazságaira (13. vers). Az olyan mondásokra, hogy „félre a hitelvekkel”, Dániel rámutatott arra, hogy az igazi vallásosság megköveteli a hitelveknek való engedelmességet, amelyeket a Szentírás ad és tanít.

Az igaz Istennek cselekednie kell. Nem hagyhatja figyelmen kívül a bűnt, és nem köthet kompromisszumot (14. vers). Elismerve gonoszságukat és azt, hogy Isten nem tehet saját természete ellenére (15-16. vers) valamint azt, hogy a nemzetek gyalázatává lettek, Dániel könyörög Istenhez, hogy hozzon megoldást az ő helyzetükre (17. vers). Mivel Jeremiás azt mondta, hogy Jeruzsálem romos állapota hetven évig fog tartani, Dániel arra kéri Istent, hogy gondoljon az elpusztult Jeruzsálemre (18. vers). Arra sürgeti Istent, hogy hallgassa meg őket és cselekedjen (19. vers). Miközben imádkozott, Gábriel angyal gyorsan odarepült hozzá az estéli áldozat idején (21. vers), hogy válaszoljon kérdéseire (22. vers). Amikor Dániel elkezdett imádkozni Istenhez, az Atya válaszolt, és Krisztus elküldte Gábrielt, hogy menjen el, és segítsen Dánielnek (23. vers). „Amikor könyörögni kezdtél, egy kijelentés hangzott el, és én azért jöttem, hogy elmondjam azt neked” (23. vers – új prot. ford.).   

A hetven hetet lemetszették (24. vers) a 2300 nap/év próféciából, amelyről Dániel korábban beszélt. A két prófécia ugyanabban az időpontban kezdődött, de a „hét hét” azaz 490 esztendő hamarabb véget ér, miközben a hosszabb, 2300 nap/év prófécia tovább halad.

Dániel megtudta, hogy lesz egy rendelet (amelyről mi már tudjuk, hogy Ezsdrás hetedik évében azaz Kr. e. 457-ben megtörtént) Jeruzsálem újjáépítéséről és ettől az időponttól számítódik a prófécia a Messiás eljöveteléig (25. vers). Nem arról van szó, hogy 7 hét van a Messiás eljöveteléig és 62 hét alatt épül fel a város, hanem 7 hét városépítés és ez után 62 héttel fog megjelenni a Messiás, és mindez a rendelet idejével kezdődik el.  

Jézust 27-ben Keresztelő János megkereszteli, a Szentlélek felkeni, és az Atya igazolja őt egy mennyből jövő hanggal. Dániel megdöbbenésére az újjáépített Jeruzsálemet a rómaiak újra lerombolják majd (26. vers): „a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe.”

A háború folytatódni fog a vég idejéig (26. vers). Ez a pusztítás el van rendelve (26. vers) a kezdőpont, azaz 538 és a végpont 1798 között. Jézus a Messiás sokakkal örök szövetséget fog kötni, ami magába foglal mindenkit, aki elfogadja Őt személyes Megváltójának (27. vers). Amikor Krisztus itt élt, véget vetett a földi szentély szolgálatának, de tovább folytatta a papi, majd pedig a főpapi szolgálatot a mennyei szentélyben (27. vers).

Dániel sokkoló jeleneteket látott arról, hogy a lelki Izrael szenvedni fog: a felkent Messiást ki fogják irtani a 490 éves prófétai időszak végén, a Templomot le fogják rombolni és az „utálatosság” annak a szárnyain fog szállni, aki lerombolta a Templomot Kr. u. 70-ben. Ez egy meghatározott időszakban fog történni, amelyet Dániel a 7. fejezetben megad, mint „időt, időket és az időknek felét”, azaz 1260 évig. Dániel felfogta, hogy a Messiás nem az ő idejében fog megjelenni, és ez az időfolyosó sokkal hosszabb, amint ahogy ő ezt elvárta volna. Két évvel később Isten egy másik látomást adott neki, amelyben sokkal részletesebben körvonalazta a történelmet egészen a vég idejéig. Ekkor Isten arról értesítette Dánielt, hogy nyugodni fog egészen a feltámadásig. Erről majd a következő fejezetekben olvashatunk.

Szerető Istenünk!

Mindnyájan reménykedünk abban, hogy eljön az új Jeruzsálem, az új Föld, és megoldást nyer a világ minden pusztítása és utálatossága. Nyugalmat találunk abban a tudatban, hogy te meg fogod oltalmazni maradék népedet mindezekben. Ámen!

Koot van Wyk 

289. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  36. fejezetéhez (február 14-20.).

A társadalomtudományokat átitatják a New Age gyógyítási eszméi és módszerei, amelyek nagyobb részt csak részigazságok. Ezen részigazságok közül egyik a meditáció jótékony hatásaival kapcsolatos. A tudomány majdhogynem úgy mutatja be a meditációt, mint egy mindenre jó gyógyszert. Pontosabban szólva, létezik a meditációnak jó formája. Azonban a meditációs technikákat, a pszichológiai elméletekkel egyetemben, a Szentírás mérlegén kell megvizsgálnunk.

Tanulmányoznunk kell a tudományokat. A tudományos módszer lényegében több szempontból vizsgálja az emberi életet, legyen akár fizikai, szociológiai vagy pszichológiai. Azonban megvan a veszélye, hogy a tudományt Isten szava fölé emeljük, és azt tesszük a Biblia vizsgálatának mércéjéül, ahelyett, hogy éppen fordítva tennénk. Abban a pillanatban, hogy így cselekszünk, a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből kezdünk enni.

Ennek a fának a gyümölcse látszólag enyhíti a lélek éhségét, és távol tart minket az evangéliumi tápláléktól, amire a léleknek valójában szüksége van. Az az eszme, hogy Isten egy, mindenhol a természetben jelen lévő lényeg, és ez az isteni tényező az emberi szívben lakozik természeténél fogva, meglehetősen spirituálisan hangzik, ugye? De valójában ez az igazságtól messze vezet minket.

A változás hatalmi kérdés. Hogy megtörjük a rossz szokásokat és új erősségeket szerezzünk, nekünk embereknek szükséges magunkon kívüli hatalmi forrással rendelkezzünk. Ha egy kicsi Istenből bennünk él, kinek van szüksége a Keresztre? De ha a bűn valóban elválasztott minket Istentől, szükségünk van a bűnt legyőző Jézus általi jóvátételre, hogy visszahelyezzen minket az eredeti állapotba.

Legyen hát ez a mi állandó meditációnk tárgya.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

4 megjegyzés:

  1. A Dániel 9,14.hez megjegyezném azt,hogy mivel 2300 estéről és reggelről szól az időmeghatározás talán elképzelhető hogy sokkal többről van szó mint nap-évről.Ha az ige azt mondja,hogy 2300 este és reggel,akkor az 2300 nap.A teremtés történetre utal vissza,a lőn estére és reggelre.Tudom a hagyomány tisztelet olykor olyan erős,hogy a legegyszerűbb,legtisztább igazságot is felül írja.Ez a fajta konzervatív gondolkodás az idők végén könnyen végzetes lehet.Mát,13,52.

    VálaszTörlés
  2. A Dániel,9,14.elírás,a helyes szöveg Dán,8,14.Az minden bibliát tanulmányozó ember előtt világos kell,hogy legyen,miszerint az angyal,a szent,a kijelentéséhez nem teszi hozzá azt,hogy egy,egy napot egy,egy esztendőnek számítottam.A valóság az,hogy a nap évet emberek tették hozzá.Tehát nem azt állítom,hogy a 2300 este és reggel mint nap év nem hordoz magában igazságot különösen ha figyelembe vesszük a 9.fejezet időmeghatározásait,csupán csak azt állítom,hogy a vég idején annál többről szól a kijelentés és még másról is.A 2300 nap egy komoly és nagy kérdésre válasz." A szent hely és a sereg,meddig tapostatik?"A 8.fej,24-25.verse a végidő napjairól szól,Dánielnek be kellett pecsételnie a 2300 napról szóló látomást,mert sok napra való.Vagyis annak valóságos megértése a késői eső kitöltetésének kezdetén válik igazán világossá,érthetővé.A szent hely és a sereg megtapodásának idejéről szól a 2300 nap.Márpedig a szent hely és a sereg a " vétek" miatt tapostatik meg.A két jeruzsálemi templom is azért tapostatott meg.Az eredeti fordítás Dán,8,14.re az,hogy " Megtisztíttatik a szent hely.A Bibliában három féle eszköz szól a tisztításról.A vér,a víz,és a tűz.A vér csak szimbolikus értelemben tisztító,míg a víz és a tűz szó szerint és szimbolikusan is.Jeruzsálemet valamint a Siont vagyis a templomot a sok utálatosság miatt Isten megengedte,hogy valóságos tűz által tisztítassék meg.Ennél erősebb tisztító tűz csak Szodomát érte.Jeruzsálem a múltban kétszer tűz martaléka lett,és nem elképzelhetetlen,hogy a vég idején harmadszor is az lesz.A Dán,8,14.sok napra való.Vigyázzunk az erős tradició tiszteletünkre,mert mert nagyot bukhatunk.A sárdisi gyülekezetek bukását,halálát az idézte elő."Tudom,hogy az a neved,hogy élsz,pedig halott vagy.Vigyázat!Laudícea sincs messze ettől az állapottól.

    VálaszTörlés