2021. február 8., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 8 - HÉTFŐ - Ezékiel 48

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 35. fejezet 2034. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

35. fejezet (1. rész) – Az igazi istenismeret

A mennydörgés ünnepélyes, mély zengésétől és az ősóceán szakadatlan morajlásától az erdőt betöltő vidám madárdalig a természet tízezernyi hangon beszéli Isten dicséretét. A föld, a tenger és az ég csodálatos színeiben és árnyalataiban, amelyekben a kápráztató ellentét és az egymásba olvadó harmónia váltogatja egymást, Isten dicsőségét szemlélhetjük. Az örök hegyek is az Ő hatalmát hirdetik. A fák, amelyek zöld lombjaikat lengetik a napfényben, és a virágok finom rajzolatú szépségükben Teremtőjükre hívják fel a figyelmet. Azt hirdeti a barna földet szőnyegként borító élénkzöld növényzet, hogy Istennek gondja van legszerényebb teremtményére is. A tenger üregei és a föld mélységei megmutatják kincseiket. Aki az igazgyöngyöt az óceánba helyezte, az ametisztet és a krizolitet pedig a sziklák közé, az szereti a szépet. A felkelő nap Őt jelképezi, aki minden alkotásának élete és világossága. A földet ékesítő és az eget bevilágító minden szépség és ragyogás Istenről beszél.

"Dicsősége elborítja az egeket."

"Betelt a föld a Te gazdagságoddal."

"Nap napnak mond beszédet;

Éj éjnek ad jelentést.

Nem olyan szó, sem olyan beszéd,

Amelynek hangja nem hallható:

Szózatuk kihat az egész földre,

És a világ végére az ő mondásuk"

(Hab 3:3; Zsolt 104:24; Zsolt 19:3-5).

Minden az Ő szerető, atyai gondoskodásáról beszél, és arról, hogy gyermekeit boldoggá akarja tenni.

Az egész természetben működő és fenntartó erő nem csupán mindent uraló elv, nemcsak hajtóerő, ahogy azt egyes tudósok állítják. Isten Lélek, és ugyanakkor személyes Lény is, mert ezt nyilatkoztatta ki Önmagáról:

"Az Úr igaz Isten,

Élő Isten Ő, és örökkévaló Király...

Az istenek, akik az eget és földet nem alkották,

El fognak veszni e földről és az ég alól!"

"Nem ilyen a Jákob része, mint ezek;

Mert a mindenség alkotója Ő."

"Ő teremtette a földet az Ő erejével,

Ő alkotta a világot az Ő bölcsességével,

És Ő terjesztette ki az egeket az Ő értelmével"

(Jer 10:10-11, 16, 12).

A természet nem Isten

Isten keze munkája a természetben nem maga Isten a természetben. A természet dolgai Isten jellemének és hatalmának kifejeződései; de nem szabad a természetet Istenként tisztelnünk. A művészi képességgel megáldott emberek gyönyörű dolgokat alkotnak. Gyönyörködtetik a szemet, és feltárnak valamicskét a tervező gondolatvilágából. De az alkotás nem maga az alkotó. Nem a mű, hanem a készítője méltó a dicsőítésre. Tehát mivel a természet Isten gondolatának kifejeződése, nem a természet, hanem a természet Istene az, akit dicsőítenünk kell.

"Hajoljunk meg, boruljunk le;

Essünk térdre az Úr előtt."

"Akinek kezében vannak a földnek mélységei;

És a hegyeknek magasságai is az övéi.

Akié a tenger, és ő alkotta is azt,

És a szárazföldet is az ő kezei formálták" (Zsolt 95:6, 4-5).

"Keressétek az Urat...

Aki a fiastyúkot és a kaszáscsillagot teremtette;

Aki reggellé változtatja a homályt,

És a nappalt éjszakává sötétíti" (Ám 5:6, 8).

"Aki hegyeket alkotott, és a szelet teremtette,

És aki megjelenti az embernek az ő gondolatját."

"Aki fenn az égben építé az Ő boltozatát,

És annak íveit a földre alapítá;

Aki előhívja a tenger vizeit S kiönti azokat a földnek színére:

Az Úr az Ő neve" (Ám 4:13; 9:6).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 48

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2048&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2048&version=NT-HU

Miközben az előző fejezet megrajzolta az új Izrael teljes határvonalait, a 48. fejezet azzal folytatja, hogy részleteiben bemutatja a föld 12 törzs közötti felosztását. Megfigyelhetjük, hogy minden törzsnek juttatnak földterületet. Az északi országrész törzsei, amelyek az asszír hadjárat óta megszűntek létezni, visszakapják földjüket. Minden törzs új kezdetnek örvendhet a sorsolás által nekik juttatott területen. A törzsek között van egy különleges vagy szent földterület. Ez a központi rész magába foglalja a középen elhelyezkedő Templomot, körülötte a papok és léviták tulajdonával. Ezt a területet szegélyezi a fejedelemnek juttatott földterület. Az izraeliták számára földjüknek ez a része az életük középpontját jelentette. Vajon mi életünk középpontjává tettük Istent? 

A központi területen fekvő új városnak tizenkét kapuja lesz, a tizenkét törzsről elnevezve, a Jelenések 21:12-ben leírt szent városhoz hasonlóan. Ezékiel leírása csúcspontján kinyilatkoztatja a város nevét. Azt várhatnánk, hogy a város neve az „Új Jeruzsálem” lesz, de nem ez a helyzet. A várost így nevezik: „Ott lakik az Úr”. Ezékiel könyvének központi témája Isten jelenlétével kapcsolatos. A könyv elején Izrael bűne elűzi Isten jelenlétét és az ítélet megérkezik. Most azonban Isten kijelenti Ezékiel által, hogy visszatér a helyreállított városba, a templomba és az Ő jelenléte mindenféle áldást hoz.

Milyen találó a megújított város neve: „Ott lakik Jahve.” Tulajdonképpen ez a kijelentés az egész Biblia témája. Mózes első könyvében Ádám és Éva bűne elszakított bennünket Istentől. A Biblia többi része Isten tevékenységét mutatja be, hogy helyreállítsa jelenlétét közöttünk. A történet csúcspontja Jelenések könyvében található, ahol Isten kijelenti, hogy Ő újra velünk lesz (Jel 21:3). Minden hívő várhatja, hogy ebben a csodálatos megújított városban éljen, amelyet Isten örök jelenléte tesz áldottá.

Jon Dybdahl 

288. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  35. fejezetéhez (február 7-13.).

Azért, hogy mélyen megérthessük Isten jellemét, Ő kész és elérhető erőforrásokkal ajándékozott meg minket: a természettel és Jézus ismeretével. Biztosíts lehetőséget a családodnak, hogy mindkettőt megtapasztalja! Manapság a világban is nagy nyomás van, hogy a gyerekek naponta több órát szabad levegőn töltsenek, mivel láthatóak ennek a jellem- és egészségépítő hatásai. A keresztény családoknak még jobban hasznára válik a természetben töltött idő, hiszen a keresztény növekedésünket segítendő, a természettől tanulható leckékre összpontosíthatunk. Jézus példázatai közül sokat a természetből vett, ezzel egyértelműen mutatva, hogy a fiatalsága során hosszú órákat töltött nemcsak játékkal, hanem megfigyeléssel és az életbe való átültetéssel. A nyugalomban eltöltött idő, miközben a természetben meglévő leckéket szemléljük, sokkal jobban kifizetődik mint a ráfordított idő. A szülők segíthetik a gyermekeiket, hogy megtanulják a leckéken keresztül az Isten által teremtett világ törvényeit, a szorgalmas munkálkodást, hogy az élőlények hogyan vannak egymás áldására, stb. Olyan alkalmakkor, amikor az időjárásnak vagy a korlátozásoknak köszönhetően nem lehet kimenni, a természetet továbbra is lehet tanulmányozni olyan tevékenységeken keresztül, mint a szobanövények gondozása, vagy madarak megfigyelése ablakon keresztül. Ha a körülöttünk lévő teremtett világgal lépünk kapcsolatba, a gondolataink Istenre terelődnek és ez úgy fejleszti a jellemet, ami más módon nem lehetséges.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: