2021. február 5., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 5 - PÉNTEK - Ezékiel 45

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 34. fejezet 2031. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

34. fejezet (6. rész) – Az igazi nevelés misszionáriussá képez

"Gyűjtsétek össze a kisdedeket" (Jóel 2:16). "Tudtul adom nekik az Isten rendelkezéseit és utasításait" (2Móz 18:16 - új prot. ford).

"Így tegyék az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket" (4Móz 6:27).

"És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevéről neveztetel" (5Móz 28:10).

"A Jákóbnak maradéka olyan lészen a sok nép között,

Mint az Úrtól való harmat,

Mint zápor a fűnek,

Mely nem emberben reménykedik,

És nem bízik embernek fiaiban" (Mik 5:7).

Mi is Izraelhez számítunk. Minden rendelkezés, amit Isten a gyermekek neveléséről és oktatásáról az ősi Izraelnek adott, és az engedelmességből fakadó áldás minden ígérete nekünk szól.

Isten így szól hozzánk: "Megáldalak téged... és áldás leszel" (1Móz 12:2).

Az első tanítványokról, és mindenkiről, aki hisz benne, Krisztus ezt mondja Igéje által: "Én azt a dicsőséget, amelyet nékem adtál, őnékik adtam, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk: én őbennök, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél" (Jn 17:22-23).

Csodálatos, csodálatos szavak, szinte hihetetlenek! A világok Teremtője úgy szereti azokat, akik az Ő szolgálatára szentelik magukat, mint ahogy Fiát szereti. Itt és most is ilyen csodálatos mértékben árasztja ránk jóságát és kegyelmét. Nekünk adta a menny Fényét és Fenségét, és vele együtt nekünk adta a menny minden kincsét. Számos ígérete, amely az eljövendő életre szól, már ebben az életben pompás ajándékokban mutatkozik meg. Azt akarja, hogy kegyelmének tárgyaiként élvezzük mindazt, ami nemesíti, tökéletesíti és emelkedetté teszi jellemünket. Vár az alkalomra, amikor az ifjúságot felruházhatja felülről jövő erővel, hogy Krisztus vérfoltos zászlaja alá állhassanak; hogy úgy dolgozzanak, ahogy Ő dolgozott; hogy biztos ösvényre vezessenek lelkeket; hogy sok ember lábát helyezzék a Korszakok Sziklájára.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 45

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2045&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2045&version=NT-HU

A 45. fejezet három módon folytatja a helyreállított Templom és a város részletes leírását: 1. Körülír egy különleges földterületet, amely a Templom épületét, a papok és léviták földterületét és a fejedelem tulajdonát foglalja magába. Ez a terület egy különleges terület, amely nem része a rendes törzsi földtulajdonnak. Részben az a célja ennek a földterületnek, hogy elegendő termőföldet biztosítson a fejedelemnek, hogy ne essen abba a kísértésbe, hogy sanyargassa honfitársait azzal, hogy elveszi földjeiket. Mivel a Templom is ezen a különleges földterületen foglalt helyet, ez a terület a nemzet politikai és vallási központja lett.   

2. Ez a fejezet körvonalazza a fejedelem sajátságos feladatát. Elsősorban az egységes súlyokról és mértékekről kell gondoskodnia az egész nép számára azért, hogy a köznépet ne nyomják el azok, akik hamis mértékeket használnának, hogy becsapják őket. Ez az igaz élet és igazságosság kulcs eleme, és jól tesszük, ha ezt az elvet a mi társadalmunkban is megtanuljuk. A fejedelem másik fő feladata az volt, hogy rendszeres áldozatokról gondoskodjon a templomi szolgálatokhoz. A többi áldozatok a nép többi részétől érkeznek, akik termékeik és állataik egy bizonyos százalékát erre a célra kellett, hogy szánják.

3. A fejezet utolsó része a Sátoros ünneppel és a Húsvéttal foglalkozik. Ezékiel elvárja, hogy a helyreállított nemzetben az emberek ezeket az ünnepeket megtartsák. Kiemeli ezt a két ünnepet, mert az állati áldozatokról, amelyek plusz áldozatot jelentenek ezeken az ünnepeken, a fejedelem gondoskodik. Milyen tanulság rejlik ebben a mai vezetők számára?

Jon Dybdahl 

287. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  34. fejezetéhez (január 31 – február 6.).

A fiatalság energiája és lelkesedése – te jó ég! Négy kislányunk van, és úgy tűnik, sosem fáradnak el. Irigykedtél már valaha a körbe-körbe futkosó gyerekekre, akik azok körül rohangásznak, akik már az élet következő szakaszában vannak? A gyerekek mindig buzgón ügyködnek, megosztanak valamit, tapasztalatokat gyűjtenek stb. És mindezt az energiát mások szolgálatába lehet állítani! Annyi kis módja van annak, hogy a gyerekek mások számára áldássá váljanak már az otthonokban. Kezdve egészen a totyogókortól, már korán megtanulhatják mi csal mosolyt a családtagok arcára, és ahogy idősödnek, mindez áldássá alakulhat át a körülöttük lévők számára. Megtanulják félretenni a saját vágyaikat, kihasználni az idejüket és erőforrásaikat olyan tevékenységekre, amelyek nem annyira szórakoztatják őket néha. Mindez segít nekik, hogy mások áldására lehessenek és felkészíti őket a jövőbeni szolgálatra.

A szülőknek sok területen szükségük van a gyerekük oktatásában a gyakorlatiasabb megközelítésre a koronavírus miatt. Ez tökéletes alkalmat jelent, hogy lehetőségeket biztosítsunk a szolgálatra! Még ha olyan idők is járnak, amikor korlátozott a másokkal való kapcsolattartás, felhívhatjuk lakáshoz kötött ismerőseinket, kézzel készíthetünk képeslapot, amivel tudathatjuk valakivel, hogy gondolunk rá, vagy barátságosan integethetünk az ablakon keresztül – mindezek mosoly csalhatnak valakinek az arcára. Még ha saját kreatív tárad korlátozott is (mint az enyém), az interneten rengeteg ötletet találsz. És azt is észrevehetjük, hogy ha rászánjuk az időt, hogy imádkozzunk azért, hogy hogyan is legyünk mások áldására, Isten olyan alkalmakat teremt számunkra, amire soha nem is gondoltunk korábban. Ha másokra is gondolunk, eltereljük a figyelmünket magunkról, az valóban sokkal több boldogságot okoz. Határozottan sok önfegyelem és tervezés szükségeltetik hozzá a szülők részéről, de a jutalom felbecsülhetetlen.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: