2021. február 18., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 18 - CSÜTÖRTÖK - Dániel 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 36. fejezet 2044. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

36. fejezet (4. rész) – A spekulatív ismeret veszélye

"Nagy a mi Urunk és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa" (Zsolt 147:5).

"Az Úrnak szemei előtt vannak mindenkinek útai, és minden ösvényeit ő rendeli" (Péld

5:21).

"Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a setétségben; és világosság lakozik vele" (Dán 2:22).

"Tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit." "Kicsoda ismerte meg az Úr értelmét? vagy kicsoda volt néki tanácsosa? Avagy kicsoda adott előbb néki, hogy annak visszafizesse azt? Mert őtőle, őáltala és őreá nézve vannak mindenek. Övé a dicsőség mindörökké" (ApCsel 15:18 Róm 11:34-36).

"Az örökkévaló királynak pedig", aki "halhatatlan, láthatatlan" "kié egyedül a halhatatlanság, aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik; akit az emberek közül senki nem látott, sem nem láthat: akinek tisztesség és örökkévaló hatalom" (1Tim 1:17; 6:16).

"Az ő fensége nem rettent-é meg titeket?

A tőle való félelem nem száll-é rátok?"

"Hát nem olyan magas-é Isten, mint az egek?

És lásd, a csillagok is ott fent mily igen magasak!"

"Van-é száma az ő sereginek,

És kire nem kél fel az ő világossága?"

"Nagy dolgokat cselekszik,

Úgy hogy nem érthetjük.

Mert azt mondja a hónak:

Essél le a földre!

És a zápor-esőnek

És a zuhogó zápornak: Szakadjatok!

Minden ember kezét lepecsétli,

Hogy megismerje minden halandó,

Hogy az ő műve...

S áttöri a borulatot az ő villáma.

És az köröskörül forog az ő vezetése alatt,

Hogy mindazt megtegyék, amit parancsol nékik,

A föld kerekségének színén.

Vagy ostorul, ha földjének úgy kell,

Vagy áldásul juttatja azt.

Vedd ezt füledbe...

Állj meg és gondold meg az Istennek csudáit.

Megtudod-é, mikor rendeli azt rájuk az Isten,

Hogy villanjon az ő felhőjének villáma?

Tudod-é, hogy miként lebegnek a felhők,

Vagy a tökéletes tudásnak csudáit érted-é?...

Vele együtt terjesztetted-é ki az eget,

Amely szilárd, mint az acéltükör?

Mondd meg nékünk, mit szóljunk néki?

A sötétség miatt semmit sem kezdhetünk...

Néha nem látják a napot, bár az égen ragyog;

De szél fut át rajta és kiderül.

Észak felől aranyszínű világosság támad,

Isten körül félelmetes dicsőség.

Mindenható! Nem foghatjuk meg őt;

Nagy az ő hatalma és ítélő ereje...

Azért rettegjék őt az emberek."

"Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz,

Aki a magasságban lakozik?

Aki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;"

"Szélvészben és viharban van az Úrnak útja,

És lábainak pora a felhő."

"Nagy az Úr és igen dicséretes,

És az ő nagysága megfoghatatlan.

Nemzedék nemzedéknek dicséri műveidet,

S jelentgeti a te hatalmasságodat.

A te méltóságod dicső fényéről,

És csodálatos dolgaidról elmélkedem.

Rettenetes voltod hatalmát beszélik,

És én a te nagyságos dolgaidat hirdetem.

A te nagy jóságod emlékeiről áradoznak,

És a te igazságodnak örvendeznek...

Dicsér téged, Uram, minden teremtményed,

És áldanak téged a te kegyeltjeid.

Országodnak dicsőségéről szólnak,

És a te hatalmadat beszélik.

Hogy tudtul adják az ember fiainak az ő hatalmát,

És az ő országának fényes dicsőségét.

A te országod örökre fennálló ország,

És a te uralkodásod nemzedékről nemzedékre...

Az Úr dicséretét beszélje ajkam,

És az ő szent nevét áldja minden test

örökkön örökké" (Jób 13:11; 22:12; 25:3; 37:4-23;

Zsolt 113:5-6; Náh 1:3; Zsolt 145:3-21).

 

Mai Bibliai szakasz: Dániel 10

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=D%C3%A1niel%2010&version=NT-HU

Ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy Dániel látomást kap Isten dicsőségéről, akár csak Ezékiel (Ez 1). A Biblia történeteiben Isten dicsősége mindig akkor jelenik meg, amikor valami nagyon fontos üzenetet készül közölni. A 11-12. fejezetben Isten az ő népét érintő, fontos tényeket nyilatkoztat ki szolgájának. A világegyetem Királyának hatalmas jelenléte túl fenséges jelenség a halandóknak, nem képesek elviselni. Dániel társai rémülten elmenekültek anélkül, hogy látták volna, mi történik (7. vers). Dániel, aki megpillantotta Isten dicsőségét, ájultan esett össze. Csak akkor állt lábra, amikor a mennyei küldött megerősítette őt (8-9. vers).

Dániel három teljes hétig böjtölt (2:12), majd utána fogadta Isten küldöttét, Gábrielt, aki közölte vele, hogy alázatos lélekkel elmondott imái már azok kezdetétől fogva meghallgattattak. Milyen csodálatos tudnunk, hogy imáinkat már akkor meghallgatja Atyánk, amikor a szavak megszületnek ajkunkon! Ezen a világon nem tudhatjuk meg, milyen hatalmas erők mozdultak meg imáink hatására azok érdekében, akikért közbenjártunk!  

Gábriel világossá teszi, hogy Dániel imájának kezdetétől fogva munkálkodott Perzsia fejedelmének szívében, de ez alatt a 21 nap alatt ő olyan erősen ellene állt, hogy Mihály, „egyike az előkelő fejedelmeknek” [vagy az angol Clear Word fordítás szerint „a mennyei seregek Fejedelme” – 13. vers], nevezetesen maga Krisztus kellett, hogy eljöjjön, és meggyőzze őt.

Az igeversben a „Perzsia fejedelme” és a „mennyei seregek Fejedelme” kifejezéseket ellentétes értelemben találjuk, ami arra enged következtetni, hogy a földi hatalmak oldalvonalán kívül lelki jellegű küzdelem dúlt. Círus kezében olyan döntés volt, ami hatással lett volna Isten népére is, talán ott tartotta volna őket Babilonban, vagy megtiltotta volna nekik a templom és Jeruzsálem falainak újjáépítését. „Gábriel három héten át tusakodott a sötétség hatalmaival, hogy meghiúsítsa azok munkáját, akik Círuszt befolyásolni akarták. A menny megtett Isten népe érdekében mindent, amit tudott, és végül győzött. Az ellenség erőit féken tartotta Círusz egész idejében és fiának, Cambysesnek mintegy hét és fél évig tartó uralkodása alatt.” (E. G. White: Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó. 355. oldal.)

Gábriel azt is elmondta, hogy amikor a perzsa uralkodók visszautasítják majd Isten befolyását, eljön majd Görögország fejedelme (20. vers). A gonosz erők cselekedni fognak, Nagy Sándor, a görög-macedón seregek vezére által romlást hoznak majd a perzsákra. Isten tiszteletben tartja azoknak az embereknek a döntését is, akik ellenállnak az ő befolyásának. De amikor szolgái – Dánielhez hasonlóan – alázatos lélekkel imádkoznak, az egész menny összefog azok érdekében, akik szeretik Őt.

Drága Urunk!

Ezekben a döntő jelentőségű napokban, amikor a nemzetek visszautasítják a te szeretetedet, kérünk, segíts hűségesnek maradni a te kinyilatkoztatott Igédhez! Töltsd ki Szentlelkedet erre a nélkülöző világra, és kezdd velünk, egyénileg! Alázatos szívvel kérünk erre. Ámen.

Koot van Wyk 

289. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  36. fejezetéhez (február 14-20.).

A társadalomtudományokat átitatják a New Age gyógyítási eszméi és módszerei, amelyek nagyobb részt csak részigazságok. Ezen részigazságok közül egyik a meditáció jótékony hatásaival kapcsolatos. A tudomány majdhogynem úgy mutatja be a meditációt, mint egy mindenre jó gyógyszert. Pontosabban szólva, létezik a meditációnak jó formája. Azonban a meditációs technikákat, a pszichológiai elméletekkel egyetemben, a Szentírás mérlegén kell megvizsgálnunk.

Tanulmányoznunk kell a tudományokat. A tudományos módszer lényegében több szempontból vizsgálja az emberi életet, legyen akár fizikai, szociológiai vagy pszichológiai. Azonban megvan a veszélye, hogy a tudományt Isten szava fölé emeljük, és azt tesszük a Biblia vizsgálatának mércéjéül, ahelyett, hogy éppen fordítva tennénk. Abban a pillanatban, hogy így cselekszünk, a jó és rossz tudás fájának gyümölcséből kezdünk enni.

Ennek a fának a gyümölcse látszólag enyhíti a lélek éhségét, és távol tart minket az evangéliumi tápláléktól, amire a léleknek valójában szüksége van. Az az eszme, hogy Isten egy, mindenhol a természetben jelen lévő lényeg, és ez az isteni tényező az emberi szívben lakozik természeténél fogva, meglehetősen spirituálisan hangzik, ugye? De valójában ez az igazságtól messze vezet minket.

A változás hatalmi kérdés. Hogy megtörjük a rossz szokásokat és új erősségeket szerezzünk, nekünk embereknek szükséges magunkon kívüli hatalmi forrással rendelkezzünk. Ha egy kicsi Istenből bennünk él, kinek van szüksége a Keresztre? De ha a bűn valóban elválasztott minket Istentől, szükségünk van a bűnt legyőző Jézus általi jóvátételre, hogy visszahelyezzen minket az eredeti állapotba.

Legyen hát ez a mi állandó meditációnk tárgya.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: