2021. április 1., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 1 - CSÜTÖRTÖK - Náhum 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2086. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (4. rész) – A menny előíze

Isten munkásaiként meg kell keresnünk az embereket ott, ahol vannak - sötétségben, bűnbe süllyedten és romlottsággal beszennyezve. De amíg Istenre támaszkodunk, aki a mi napunk és pajzsunk, a bennünket körülvevő gonoszság egyetlen foltot sem fog ruhánkon ejteni. Amikor pusztulásba rohanó lelkek megmentésén fáradozunk, nem szégyenülünk meg, ha Istenben bízunk. Krisztus a szívünkben, Krisztus az életünkben - ez a mi védelmünk. A jelenlétéből áradó légkör minden bűnnel szemben iszonyattal tölti el szívünket. Lelkünk annyira azonosulhat az Ő lelkével, hogy gondolatban és szándékban egyek leszünk vele.

Hit és ima volt az, ami által Jákob, a gyenge, bűnös ember Istennel küzdve győzött. Így válhattok ti is szent és magasztos szándékú, nemes szívű férfiakká és nőkké, akiket semmi sem térít el attól, ami igaz, jó és igazságos. Ez súlyos gondokkal, terhekkel és feladatokkal jár, de minél nehezebb a helyzet és súlyosabbak a terhek, annál nagyobb szükség van Jézusra.

Komoly hiba a közös istentiszteletek mellőzése. E gyülekezés kiváltságát nem szabad könnyen venni. A betegápolók sokszor nem élhetnek ezzel a kiváltsággal, de vigyázzanak arra, nehogy szükségtelenül maradjanak távol Isten házától.

A betegek szolgálatában a siker inkább múlik az odaszentelt és önfeláldozó lelkületen, mint bármely, pusztán világi foglalatosságban. Azok, akik felelősségeket hordoznak, teremtsenek olyan helyzetet maguknak, ahol Isten Lelke mélységesen tud hatni rájuk. Annyival buzgóbban kell vágyódniuk a Szentlélek segítségére és Isten megismerésére, mint másoknak, amennyivel nagyobb felelősséggel jár az ő megbízatásuk, mint másoké.

A mi munkánkban semmire sincs nagyobb szükség, mint az Istennel való kapcsolat gyakorlati eredményeire. Mindennapi életünkkel kell megmutatnunk, hogy Megváltónkban békét és nyugalmat találtunk. Az Ő békéje, amely szívünkben él, arcunkról sugárzik. Hangunknak meggyőző erőt ad. Az Istennel való közösség emelkedetté teszi a jellemet és az életet. Az emberek felismerik, mint az első tanítványok esetében, hogy Jézussal voltunk. Ez olyan erőt ad a szolgálattevőnek, amilyet semmi más nem adhat. Ne engedje, hogy bármi is elvegye tőle ezt az erőt.

Kettős életet kell élnünk - az elmélkedés és a cselekvés, a csendes imádkozás és a buzgó munka életét. Az Istennel töltött együttlétből merített erő az éberség és figyelmesség komoly, megfeszített gyakorlásával párosítva felkészíti az embert a mindennapi feladatokra, és a legnehezebb körülmények között is lelki békességet ad.

 

Mai Bibliai szakasz: Náhum 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%202&version=NT-HU

Amint a büszke Assúrbanipal vagy Szanhérib is tette, számos arrogáns uralkodó bizonygatta, hogy az ő királysága örökké fog tartani. Nabukodonozor az „arany fej” szerepében tetszelgett. Hitler kijelentette, hogy a Harmadik Birodalom ezer évig fog uralkodni, de a hatalma alig tartott ezer napig, és kimondhatatlan szenvedést és halált hozott a világra. Hruscsov azt ígérte, hogy eltemeti a kereszténységet, ehelyett ő az, aki tömegsírban fekszik.

Náhum próféciái, amik az asszír hatalom és Ninive elpusztításáról szólnak, átvitt értelemben vonatkozhatnak az idők végének földi királyságaira, városaira és vagyonára. Feldúlva, széthányva, kifosztatva”(Náh 2:10) fognak elterülni a Krisztus második eljövetelét követő ezeréves időszakban.

Milyen könnyen bízik az ember a szövetségekben, katonai haderőben vagy vagyonban, ha a biztonságról van szó! Ezekben mégis a bizonytalanságukat fejezik ki, és felépítik a biztonság bábeli tornyát, igyelmen kívül hagyva Őt, aki szellemi és fizikai erőt adott nekik nagy dolgok elérésére (5Móz 8:11-20). Amikor az emberek eredményektől, hamis istenektől, kormányzatoktól, katonai erőktől, gazdagságtól vagy technológiától várják a békességet és biztonságot Isten helyett, akkor „hirtelen veszedelem jön rájok… és semmiképen meg nem menekednek” (1Thessz 5:3).

A biztos békesség (biztonság) az Úrtól ered, és a megismert Teremtőbe vetett bizalmon alapszik. Ő szívből szeretné a legjobbat nekünk. Ha minden gondunkat reá vetjük, Ő gondot visel ránk (1Pt 5:7).

Gary Councell 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: