2021. április 3., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 3 - SZOMBAT - Habakuk 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2088. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (7. rész) – A menny előíze

„Maradjatok énbennem"

Krisztus így kérlel bennünket: "Maradjatok énbennem és én is tibennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképpen ti sem, hanemha énbennem maradtok... Aki énbennem marad, én pedig őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek... Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.

Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket: maradjatok meg ebben az én szeretetemben...

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon: hogy akármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek" (Jn 15:4-16).

"Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő énvelem" (Jel 3:20).

"A győzedelmesnek enni adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja" (Jel 2:17).

"Aki győz... adom annak a hajnalcsillagot", "és felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét... és az én új nevemet" (Jel 2:26-28; 3:12).

Egyet cselekszem

Aki Istenben bízik, elmondhatja Pál apostollal: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít" (Fil 4:13). Bármilyen hibák és kudarcok tapadnak is múltunkhoz, Isten segítségével le tudjuk győzni őket. Az apostollal mi is elmondhatjuk:

"Egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam megett vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékik dőlvén, célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára" (Fil 3:14).

 

Mai Bibliai szakasz: Habakuk 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%201&version=NT-HU

Habakuk próféta könyve egy különleges könyv, mert nincs benne egy határozottan megfogalmazott üzenet Izrael számára, hanem inkább egy párbeszéd a próféta és Isten között. Habakuk próbálja megérteni azt, amit lát, és Isten válaszol az aggodalmaira. Azonban nem tekinthetjük a könyvet csupán egy személyes naplónak. Világos, hogy Habakuk megfogalmazza a Júdában élő istenfélő emberek aggodalmait, akik próbálják megérteni és istenismeretükkel összeegyezetni mindazt, ami körülöttük történik; mint akik úgy ismerik Istent mind egy szuverén lényt, aki mindent irányítása alatt tart.

A 2-4. versekben Habakuk kifejezi bosszúságát az erőszak és igazságtalanság miatt, amelyet maga körül tapasztal Júdában. Ő nem a környező nemzetekről beszél, hanem arról, amit Isten népe között tapasztal, akiket jobban ismer. Úgy tűnik, hogy néhányszor imádkozott, ahogy a 2. vers is mondja: „Meddig kiáltok még oh Uram, és nem hallgatsz meg?!”

Isten az 5-11. versekben válaszol, és elmondja Habakuknak, hogy ura a helyzetnek és Babilont fogja felhasználni arra, hogy megbüntesse Júdát. Habakuk megérti azt, hogy Babilon Isten eszköze Júda  megbüntetésre, de küzd azzal a gondolattal, hogy Isten miért használ eszközként egy olyan nemzetet, amely Júdánál is gonoszabb. A 13. versben felteszi a kérdést, hogy miért engedi meg Isten, hogy a gonosz kénye kedvére cselekedjen?

Amint a Föld történelmének vége felé közeledünk, a Habakuk által feltett kérdésekhez hasonlók lesznek azok a kérdésekhez, amelyekkel a ma embere küszködik. A prófétához hasonlóan mi is imádkozunk azért, hogy Isten lépjen közbe, vessen véget a fájdalomnak, szenvedésnek és a gonosznak, amely minden oldalról körülvesz bennünket. Ahogy Isten nem volt közömbös vagy tétlen Habakuk napjaiban, úgy ma sem. Bízzunk Benne!

Audrey Andersson 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni.

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: